Gaupejakt 2019

Gaupe

Aust-Agder og Vest-Agder hører til hver sin rovviltregion, og reglene for jakt på gaupe er derfor forskjellige i de to fylkene. Perioden for jakt i begge fylker er fra 1. februar til 31. mars.

Publisert 02.02.2017

 

Vest-Agder

Rovviltnemnda i Rovviltregion 1 har vedtatt å åpne for kvotefri jakt på gaupe i hele Region 1, herunder hele Vest-Agder, i 2019. Jakttiden er 1. februar til 31. mars. For utøving av jakta gjelder reglene i viltloven med tilhørende forskrifter, se lenger ned i artikkelen.

Aust-Agder

Jakttida på gaupe er fra 1. februar til 31. mars.

Kvoten for jakt på gaupe i region 2 (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder) er av Miljødirektoratet satt til totalt 24 gauper i 2019, med en totalkvote på syv voksne hunndyr. Det er åpnet for kvotefri jakt i kommunene i Aust-Agder som er beiteprioritert område.

Miljødirektoratets vedtak er i tråd med anmodning fra rovviltnemnda i region 2 som de gav i møte den 9. november, men det er trukket fra ett hunndyr som var skadet og ble felt i Valle kommune i Aust-Agder i slutten av november.

Rovviltnemnda har i møte den 10. desember fastsatt jaktområder, fastsatt reservekvote, fordelt kvoten og satt øvrige vilkår for kvotejakt på gaupe i 2019, herunder begrensninger i jakt på familiegrupper. Kvoten fra jaktstart er på tilsammen 19 gauper, hvorav seks voksne hunndyr, fordelt på de tre jaktområdene i kartet under:

Jaktområder for gaupe i rovviltregion 2 i 2019

- - - - -  

Tillatte jaktmetoder

Under kvotejakt på gaupe gjelder alle regler som for annen jakt. Det er tillatt å jakte på gaupe med rifle eller hagle. Bruk av gaupebås krever Fylkesmannens godkjenning, og aldersgrensen for bruk er på 18 år. Ved bruk av bås skal disse ses til morgen og kveld.

Regelverk

Gaupe er definert som storvilt, og du må derfor avlegge skyteprøve for storviltjegere dersom du skal jakte gaupe med rifle. Kvotejakta omfattes av grunneierens enerett til jakt og fangst, og du må derfor ha grunneiers tillatelse for å utøve kvotejakt. Aldersgrensen for å drive jakt på gaupe er 18 år.

Felling eller forsøk på felling skal uten opphold meldes til Fylkesmannen i Agder på vakttelefon rovvilt 409 16 574. Meldinger som sendes som tekstmeldinger (SMS), må også sendes til mobiltelefonnr. 957 29 269 da vakttelefonen ikke videresender SMS. Vi understreker at også forsøk på felling skal meldes.

Jeger skal fremvise felt dyr for Statens naturoppsyn (tlf. 482 54 803) for kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale. Jeger skal kunne gi opplysninger om kjønn, alder og tidspunkt for felling og påvise fellingssted.

Skrotter av felte dyr skal innleveres til vitenskapelige formål. Jeger eller preparant plikter å innlevere gaupeskrotten innen 1. juni. Om dyret først skal leveres preparant skal det gjøres innen 1. mai. Dersom innleveringsplikten ikke overholdes tilfaller hele individet Viltfondet.

Gaupejakt - kontaktinformasjon

Infotelefon gaupe Aust-Agder:
37 01 78 87

Vakttelefon rovvilt:  409 16 574
(meldinger på SMS sendes også til mobil: 957 29 269)