Regulering av vannscooterbruk - veiledning til kommunene

Samferdselsdepartementet har laget en veileder som omhandler muligheter for lokale reguleringer av fart og bruk av kommunenes sjøområder, samt elver og innsjøer.

Veiledningen er ment å gi en oversikt over de virkemidler som står til rådighet for kommunene gjennom bestemmelser i motorferdselloven og havne- og farvannsloven. I tillegg nevnes muligheter for reguleringer gjennom plan- og bygningsloven, samt at det vises til sjøveisreglene.

Vi viser til veiledningen i sin helhet, lenke finner du under Dokumenter i høyre kolonne. De viktigste punktene er gjengitt under.

Motorferdselloven

Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert i motorferdselloven. Motorferdsel, inkludert bruk av vannscootere, i innsjøer mindre enn to kvadratkilometer er ikke tillatt. Vannscootere er i utgangspunktet allikevel tillatt på elvestrekninger og innsjøer mindre enn to kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag. Kommunene kan fastsette lokale forskrifter som innskrenker bruk av vannscooter også i disse områdene.

Spørsmål knyttet til motorferdselloven kan rettes til Miljødirektoratet

Havne- og farvannsloven

Havne- og farvannsloven skal blant annet legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn og hensynet til fiskeriene og andre næringer.

Kommunene kan fastsette lokalt tilpassede forskrifter om henholdsvis fartsbegrensninger og om orden i og bruk av farvann og havner i kommunens sjøområde i medhold av havne- og farvannsloven.

Spørsmål knyttet til havne- og farvannsloven kan rettes til Kystverket

Plan- og bygningsloven

Virkeområde til plan- og bygningsloven omfatter sjøarealene ut til en nautisk mil utenfor grunnlinjen. Planprosessen skal sikre helhetlige vurderinger og samordning mellom ulike regelverk og interesser.

Både regionale planer og kommunale planer gir gode muligheter for å vurdere arealbruken på tvers av kommunegrenser. Planene gir også mulighet for å vurdere arealbruken i sjø i sammenheng med arealbruken på land. Ved utarbeidelse av arealplaner etter plan- og bygningsloven skal det legges vekt på å ivareta hensyn til miljø og samfunn. Dette vil for eksempel gjelder sårbare naturområder og områder der kommunen vil prioritere stille områder eller områder for friluftsliv som bruk av kajakk og seiling.

I forarbeidene til loven er behovet for å gi bestemmelser om vannscooterkjøring fremhevet særskilt. Det står at " Videre kan det i sjøområder være behov for ferdselsregulering av motorisert fartøy, f.eks. vannscooterkjøring mer generelt og av ferdsel med fartøy i nærheten av badeplasser, naturområder, farleder, m.v."

Kommunene har anledning til å gi bestemmelser om ferdsel i sjøområder, og kan da sette forbud mot bruk av vannscooter i nærmere angitte områder. Eventuelle ferdselsbegrensninger må vurderes ut fra hensynet til friluftsliv, vernehensyn, støy eller næringsliv.

Dersom kommunen ønsker å gi bestemmelser etter plan- og bygningsloven om forbud mot vannscooter, bør sjøarealet avsettes til et formål som ikke omfatter ferdsel, for eksempel naturområde i sjø, eller kombinert formål natur og friluftsliv, med forbud mot bruk av vannscooter.

Områder der bestemmelsen skal gjelde kan også vises som et bestemmelsesområde på plankartet uavhengig av planformål.

Spørsmål knyttet til plan- og bygningsloven kan rettes til Fylkesmannen

Sjøveisreglene

Sjøveisreglene er internasjonale regler som gjelder for alle som ferdes i båt. Et vesentlig element i sjøveisreglene er prinsippene for styring og seilas.

Informasjon om sjøveisreglene finner du på Sjøfartsdirektoratets hjemmeside.