Motorferdsel

Køyring med motorisert køyretøy i utmark blir regulert av motorferdsellova med tilhøyrande forskrifter. Det er kommunane som handhevar lova på dette området. Fylkesmannen gir rettleiing til kommunane og er klageinstans for kommunale vedtak.

Formålet med motorferdsellova er å verne om naturmiljøet og sikre rekreasjonsverdiar. Lova har som utgangspunkt at all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forboden. Regelverket opnar likevel for nødvendig køyring i samband med for eksempel nødutrykking eller forsvarsøvingar.

Endringar i regelverket i 2015 gjer at kommunane no kan leggje ut snøskuterløyper for køyring på vinterføre. I Finnmark og Nord-Troms er det eigne reglar, sjå omtale på Miljøkommune.no (sjå lenkja til høgre på sida).

Vis meir


08.06.2017

Regulering av vannscooterbruk - veiledning til kommunene

Samferdselsdepartementet har laget en veileder som omhandler muligheter for lokale reguleringer av fart og bruk av kommunenes sjøområder, samt elver og innsjøer.

21.10.2015

Samling om motorferdsel i Byglandsfjord 26.11.15

Kommunene i Aust- og Vest-Agder inviteres til uformell samling.

04.06.2015

Vannskutere må ta hensyn

Totalforbudet mot vannskuter er opphevet, og salget har tatt seg opp de siste årene. Likevel har førerne av slike farkoster regler å følge og skal ta hensyn til natur- og friluftsinteressene.

14.05.2014

Kjenner du reglene?

Ny brosjyre om motorferdsel i utmark.