Tilskudd til klimatilpasning

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om statlig støtte til kunnskapsheving på klimatilpasning. Det er avsatt 6,4 millioner kroner til ordningen for 2019. Søknadsfristen er 15. februar.

Formål med tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke kommunenes arbeid med klimatilpasning. Midlene skal brukes til tiltak som gjør kommunene bedre rustet til å møte klimaendringene. Dette omfatter kunnskap og kompetanseheving om hvordan klimaendringene berører kommunens/fylkeskommunenes ansvarsområder, og/eller utredinger om hvilke tiltak kommunen må sette i verk for å møte klimaendringene.

Midlene kan ikke brukes til gjennomføring av fysiske klimatilpasningstiltak for eksempel etablering av regnbed, grønne tak etc.

Målgruppen for tilskuddsordningen er kommuner og fylkeskommuner.

Krav til hvilke prosjekter som kan finansieres med tilskuddsordningen i 2019

Norge har et variert klima og store forskjeller mellom de ulike landsdelene. Å tilpasse seg klimaendringene vil derfor innebære forskjellig tilnærming i ulike geografiske områder.

I den sammenheng er kunnskap om lokale konsekvenser av klimaendringer sentralt. Med bakgrunn i dette er det satt opp følgende krav for prosjekter som kan få tilskudd:

  • bidrar til å heve kunnskapen om hvordan klimaendringer påvirker kommunens og fylkeskommunens ansvarsområder eller gjør kommunene bedre rustet til å møte klimaendringene.
  • gir kunnskap om klimatilpasning som kan bidra i utarbeidelsen av kommunale eller regionale planer eller myndighetsutøvelse.
  • gir kunnskap og erfaringer som bidrar til å styrke den interne klimatilpasningskompetansen i kommunen eller fylkeskommunen.

Bare søknader som innfrir kravene ovenfor kan få tilskudd.

Fullstendig informasjon om tilskuddsordningen og lenke til Miljødirektoratets søknadssenter.

Søknadsfristen er 15. februar 2019.