Seks klimaprosjekter får statstilskudd

Klimasats-midlene er delt ut. På landsbasis får 129 gode prosjekter støtte. Fire prosjekter i Aust-Agder , ett i Vest-Agder og ett på tvers av fylkesgrensen får tilsammen 1,265 mill. kr.

Klimasats er en statlig tilskuddsordning som skal bidra til klimagassreduksjon og tilpasning til lavutslippssamfunnet. Miljødirektoratet har nå besluttet å støtte 129 ulike prosjekter og tiltak, og 12 interkommunale nettverk. 

Kommunene i Agder fikk bare 1,265 mill. kr av tilskuddsrammen. Fylkesmannen ønsker å bidra til at kommunene i Agder får enda bedre uttelling neste gang. Vi vil derfor blant annet avholde en erfaringssamling/workshop i god tid før neste søknadsfrist som er 15. februar 2017.

Tilskudd til klimasatsprosjekter i Aust- og Vest-Agder i 2016.

 Klimasats-tilskudd til kommuner i Aust- og Vest-Agder 2016

Miljødirektoratet mottok 332 søknader til tilskuddsordningen "Klimasats – støtte til klimasatsing i kommunene" til søknadsfristen 23. juni 2016. Søknadene hadde et samlet søknadsbeløp på totalt 414 millioner kroner. Rammen for tildeling er 98 millioner i 2016.

Brev med tilsagn eller avslag sendes ut til alle søkere 28. oktober. Neste søknadsfrist blir 15. februar 2017.

Om Klimasats

Støtte skal bidra til reduserte klimagassutslipp og omstilling til lavutslippssamfunnet. Tiltaket skal være politisk forankret i kommunen.

Midlene skal være utløsende for at tiltakene gjennomføres. Allerede fullfinansierte tiltak kan ikke få støtte, og kommunen må ha en egeninnsats.

I regjeringens budsjettforslag er det satt av ca. 100 millioner kroner til Klimasats i 2017. Antatt søknadsfrist for neste utlysning vil være i midten av februar 2017.