Ny tilskuddsordning for klimatiltak i kommunene – søknadsfrist 23. juni

Nå lanserer Miljødirektoratet støtteordningen Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene. Det er mulig å søke om støtte til nesten alle slags klimatiltak. Dette er en god mulighet for kommunene til å få fortgang i viktig klimaarbeid.

Tilskuddsordningen følger av budsjettavtalen i fjor høst, hvor Stortinget ba regjeringen sette av 100 mill. kroner til en belønningsordning til klimatiltak i kommunene.

Ordningen forvaltes av Miljødirektoratet og innrettes slik at kommuner som fremmer gode klimatiltak, får midler til gjennomføring etter gitte kriterier. Det legges opp til at ordningen skal ha en varighet på minst fem år og at midlene er overførbare.  

Formålet er å tildele midler til klimatiltak i norske kommuner. Midlene skal gå til noen av de beste prosjektene for klimagassreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunnet, der gjennomsnittlig klimagassutslipp per person i Norge er mindre enn to tonn CO2-ekvivalenter per person per år.

Midlene skal fortrinnsvis utløse tiltak, men deler av midlene kan gå til planlegging og utredning av tiltak. De kan også gå til nettverk og erfaringsdeling.

Karbonfangst, klimatilpasning, forskningsprosjekter og utvikling av ny teknologi er ikke mål for ordningen. Det er heller ikke energieffektivisering som ikke bidrar direkte til reduksjon av klimagassutslipp.  

Dette kan få støtte:

  1. Klimavennlig areal- og transportplanlegging
  2. Klimavennlig transport – gjennomføring av tiltak
  3. Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer – gjennomføring
  4. Forprosjekter for klimagassreduserende tiltak – komme fra ord til handling
  5. Interkommunale nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling

Hvem kan søke?: Kommuner kan søke om midler, sammen eller hver for seg. Kommuner omfatter primærkommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak.  

Søknadsfrist: 23. juni 2016. Det skal søkes gjennom Miljødirektoratets søknadssenter.

Gå inn på www.miljokommune.no under Klima for å få mer informasjon om ordningen Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene, tildelingskriterier og veiledning.

Har du spørsmål om ordningen, eller trenger hjelp til utfylling av søknadsskjema, ta kontakt med Fylkesmannens saksbehandler.

Se også Miljødirektoratets artikkel om Klimasats!