Tillatelse til utvidet driftstid for Klodeborg pukkverk

Fylkesmannen i Agder innvilger søknad om midlertidig dispensasjon fra vilkår for utvidet driftstid for Klodeborg pukkverk i Arendal kommune. 

Klodeborg pukkverk har tillatelse etter forurensningsloven hvor bl.a. driftstid og støy er regulert. I henhold til vilkårene tillates utvidet produksjon (driftstid) i tidsintervallet kl. 07.00 – 19.00 inntil 50 døgn per år. For å kunne møte markedets etterspørsel søker Stærk & Co AS på vegne av Klodeborg pukkverk om midlertidig dispensasjon fra vilkåret om begrensning på 50 døgn. Fylkesmannen har innvilget søknaden på visse vilkår, uten å lempe på støykravene i tillatelsen. 

Vedtaket i sin helhet finner du til høyre på denne siden.

Vedtaket kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra underretning om vedtaket er kommet fram, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Ev. klage sendes til Fylkesmannen i Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal eller til fmagpost@fylkesmannen.no

Kontaktpersonar

Dokument