Tillatelse til utvidelse av deponi for Maren AS

Fylkesmannen i Agder har gitt Maren AS tillatelse etter forurensningsloven § 11, jf. §§ 16 og 29 til utvidelse av eksisterende deponi. Tillatelsen omfatter også økte rammer for mottak, mellomlagring og deponering av forurensede masser.  

Inneværende tillatelse for Brennevinsmyra avfallsanlegg er basert på avslutning av deponiet innen 2031. Av driftsårsaker, og på grunn av fortsatt og antatt fremtidig behov for håndtering av masser og avfall i regionen, har Maren AS søkt om å utvide deponiet.

Fylkesmannen i Agder har i vedtak av 29.11.2019 gitt Maren AS tillatelse etter forurensningsloven § 11, jf. §§ 16 og 29 til utvidelse av eksisterende deponi. Tillatelsen omfatter også økte rammer for mottak, mellomlagring og deponering av forurensede masser. Tillatelsen er basert på en gjenværende kapasitet på 1 100 000 m3 (per januar 2019) og avslutning av deponiet innen utgangen av 2045.

Tillatelsen er gitt på visse vilkår, blant annet krav til kompetanse, risikovurdering, mottakskontroll, mellomlagring og utslippskontroll. Tillatelsen med vilkår finner du til høyre på denne siden.

Vedtaket om tillatelse kan påklages av partene eller andre med rettslig klageinteresse til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Ev. klage skal være skriftlig og bør begrunnes, og kan sendes til Fylkesmannen i Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal eller som e-post til fmagpost@fylkesmannen.no innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem.