Tillatelse til Øygruppen As til opprydningstiltak på Flekkerøy

Fylkesmannen gir Øygruppen AS tillatelse til oppryddingstiltak ved Vraget på Flekkerøy i Kristiansand kommune.

Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. § 7. Formålet med tiltakene er å redusere risikoen for skade på marine økosystemer og human helse. Fylkesmannen har satt en rekke vilkår til tillatelsen for å hindre spredning av forurensede partikler under tiltakene.

Du finner tillatelsen til høyre på denne siden. 

Vedtaket om tillatelse kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Ev. klage sendes til Fylkesmannen i Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal eller til fmagpost@fylkesmannen.no.

 

Kontaktpersonar

Dokument