Midlertidig lemping på støygrensen for Velde Fjellboring AS

Fylkesmannen fatter vedtak om å midlertidig lempe på støygrensen i forurensningsforskriften kapittel 30 med 5 db for inntil 26 søndager/helligdager per år. 

Velde Fjellboring AS har søkt Fylkesmannen om midlertidig lemping på støygrensen i forurensningsforskriften § 30-7 med 7-10 dB for 30 søndager/helligdager per år i ca. 2,5 år. Bakgrunnen for søknaden er en kontrakt med Van Oord om leveranse av 1,4 millioner tonn stein til Nederland. Fylkesmannen har vurdert søknaden og fatter vedtak om midlertidig lemping på 5 dB på støygrensen i forurensningsforskriften § 30-7 for 26 søndager/helligdager per år i 2,5 år.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forurensningsforskriften § 41-4, jf. § 30-13.

Fylkesmannens vedtak om midlertidig endring av støygrense kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet frem, jf. forvaltningslovens §§ 28 og 29. En eventuell klage skal fremsettes for Fylkesmannen i Agder, jf. forvaltningsloven § 32.

Kontaktpersonar

Dokument