Kunngjøring av tillatelse til opprydning av forurenset sjøbunn

Fylkesmannen har gitt Vågsnes AS tillatelse til opprydningstiltak i forurenset sjøbunn ved Vågsnes i Arendal kommune. 

Vedtak om tillatelse er fattet med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. § 7, og omfatter tildekking av 3080 m2 og mudring av 3300 m3 ved gnr./bnr. 217/27. Tillatelsen er gitt på visse vilkår, blant annet krav om sluttrapport. Du finner tillatelsen til høyre på denne siden. 

Vedtaket kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra underretning om vedtaket er kommet fram, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Ev. klage sendes til Fylkesmannen i Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal eller som e-post til fmagpost@fylkesmannen.no