Kunngjøring av tillatelse til midlertidig anleggsvirksomhet

Fylkesmannen i Agder har gitt Agder Energi Vannkraft AS tillatelse til midlertidig anleggsvirksomhet for bygging av Fennefoss kraftverk i Evje og Hornnes kommune.  

Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. § 7, og er gitt på visse vilkår. Det er blant annet satt krav om etablering av renseløsning, miljøovervåkingsprogram og sluttrapport. Du finner tillatelsen til høyre på denne siden. 

Vedtaket kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra underretning om vedtaket er kommet fram, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Ev. klage sendes til Fylkesmannen i Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal eller som e-post til fmagpost@fylkesmannen.no

Kontaktpersonar

Dokument