Høring av nye forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag

Miljødirektoratet har sendt forslag til nye forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag, på høring med høringsfrist 6.9.2020. 

Forskriftsutkastene inneholder bestemmelser for fiske i alle sjøområder og for omlag 1300 vassdrag med bestander av anadrome laksefisk, og vil erstatte gjeldende forskrift 10. mai 2012 nr. 438 om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og forskrift 10. mai 2012 nr. 431 om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen.

Stopp i sjøfisket med kilenot i Agder

Forslaget til ny forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen innebærer at det ikke åpnes for fiske etter laks og sjøaure med kilenot i Agder. Det vil fremdeles være tillatt å fiske med stang og håndsnøre etter laks og sjøaure hele året. I en sone på 100 m fra utløpet av vassdrag med anadriome laksefisk vil det være egne restriksjoner på fiske med stang og håndsnøre.

Justeringer i forskriften for elvefiske

Det er foreslått endringer i forskriften for fiske i de fleste av lakseelvene i Agder. I følgende vassdrag foreslås det å ikke åpne for fiske etter laks eller sjøaure: Glamslandsbekken, Grimeelv, Holtvannsbekken, Kråkvågbekken, Kvernevatnsbekken, Landvikelva, Langangsvassdraget, Lundeelva, Mørfjærvassdraget, Songevassdraget og Ånavassdraget. 

Høringsuttalelser

Alle høringsdokumentene finner du på Miljødirektoratets nettside om høringen. Miljødirektoratets referanse til saken er 2019/12339. Høringsdokumentene består av:

  • Høringsnotat med forslag til endringer i fiskebestemmelser
  • Forslag til forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjø
  • Forslag til forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag
  • Forslag til endringer i forskrift om fiske etter laks og ørret i Svinesund, Iddefjorden og Enningdalselva, Østfold
  • Sametingets kommentar til høringsnotatet
  • Merknad til Sametingets kommentar

Uttalelser av generell karakter, og uttalelser som ikke gjelder et enkelt vassdrag eller fylke, sendes til Miljødirektoratet som vedlegg via Miljødirektoratets høringsside. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte.

Eventuelle regionale og lokale uttalelser til forslagene som gjelder kystfarvannene og vassdragene i Agder sendes til Fylkesmannen i Agder, fmagpost@fylkesmannen.no eller Fylkesmannen i Agder, postboks 788 Stoa, 4809 Arendal.