Omfattende miljøkrav til revisjon av konsesjonsvilkår for Sira-Kvina-reguleringen

Fylkesmannen krever i sin høringsuttalelse at Sira-Kvina Kraftselskap gjennomfører en rekke miljøtiltak for å bøte på skader vassdragsreguleringene har medført.

Bakgrunn

Elvene Sira og Kvina har siden 1960-tallet vært utnyttet til kraftproduksjon. Reguleringene har medført store negative miljøkonsekvenser. Sira og Kvina er sterkt påvirket av på grunn av tiltak som dammer, tunneler, terskler, bekkeinntak og kraftstasjoner.

Sirdal og Kvinesdal kommuner krevde i 2009 revisjon av konsesjonen for Sira-Kvina reguleringen. Kommunene pekte i kravet sitt på en rekke negative miljøvirkninger.  Etter påtrykk fra Fylkesmannen vedtok Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) høsten 2015 åpning av vilkårsrevisjon for Sira-Kvina reguleringen.

Dette er en av de første sakene om vilkårsrevisjon for konsesjoner til regulering av vassdrag i Norge. Hovedformålet med en revisjon er å bedre miljøforholdene i tidligere regulerte vassdrag. Dette må avveies mot formålet med konsesjonen, som er kraftproduksjon.

Hovedpunkter i Fylkesmannens uttalelse

Nederst i elvene er vårt hovedfokus laks, sjøaure, ål og elveniøye. Øverst i fjellheimen er vi særlig opptatt av villrein, rype og friluftsliv. I vår uttalelse peker vi på at det er behov for en rekke miljøtiltak for å ivareta disse viktige interessene.

Kvinavassdraget fra Homstøl til Narvestad:

 1. For dette vassdragsavsnittet viser vi til vår uttalelse til overføring av Knabeåna og Solliåna til Homstølmagasinet av 29.1.2016.

Anadrom del av Kvina:

 1. Tidspunkt for når laksen ankommer fjorden og vassdragsmunningen må kartlegges.
 2. Oppvandring av fisk forbi Trælandsfoss og Rafoss: Det må dokumenteres at tiltakene sikrer at fiskevandring ikke blir forsinket.
 3. Nedvandring av fisk forbi Trælandsfoss og Rafoss: Trygg fiskepassasje må sikres og dokumenteres.
 4. Det må slippes minstevannføring som anbefalt i alternativ 3, det vil si 5 m3/s sommer og 6 m3/s vinter. Faktisk smoltproduksjon må dokumenteres.
 5. Flytting av kalkingsanlegg må utredes for ny anadrom strekning i Kvina.
 6. Det må kartlegges når smolten vandrer ut fra Kvina.
 7. Estuarine blandsoner: Det må lages modeller som kan simulere hvor og når smolten ankommer utvandringshemmende vannmasser.

Fjellområder med flerårsmagasin i øvre deler av Kvina- og Siravassdragene:

 1. Regulanten må initiere oppstart og delfinansiering av vegetasjonskartlegging og – overvåking gjennom bruk av satellitteknologi.
 2. Regulanten må dekke kostnader ved flytting av Øyuvsbu, fjerning av hyttene Storsteinen, Hovatn og Kringlevatn, samt opprusting av hytta Litle Aurådalen. Fjerning og omlegging av turløyper er en del av dette.
 3. Regulanten må utrede viltpassasjer over Svartevatn og deretter gjennomføre det alternativet som best tjener formålet innen samfunnsmessig økonomisk forsvarlige rammer.
 4. Regulanten må initiere og hovedfinansiere et rypeforsknings- og forvaltningsprosjekt.
 5. Regulanten må bekoste skjøtselstiltak i form av sviing og rydding med formål å motvirke gjengroingen og bedre rypebiotoper. Dette må gjøres i samarbeid med Statskog som grunneier.
 6. Bruk av kraftmagasiner til båtferdsel: Fylkesmannen vil sterkt fraråde at det gis anledning til å gjennomføre tiltak som vil øke ferdsel som kan forstyrre villrein med utgangspunkt i de aktuelle kraftmagasinene.

Siravassdraget - Hovedvassdrag med sidevassdrag, unntatt anadrom sone:

 1. Det må pålegges slipp av minstevannføring i Sira gjennom et prøvereglement. Vi støtter forslaget om slipp av minstevannføring tilsvarende 2 m3/s i perioden 1. juni – 31. august og 1 m3/s i perioden 1. september – 31. mai målt ved Rekevik.
  Sira-Kvina kraftselskap foreslår at minstevannføringen sikres ved regulering av Ytre Skreåvatn. Vi fraråder at dette tas inn i de reviderte vilkårene for SKK reguleringskonsesjon nå.
  Vi mener at det må lages et utredningsprogram som kartlegger behov for minstevannføring, alternative løsninger og positive og negative effekter for de berørte friluftslivs- og naturinteressene av de ulike alternativene.

Siravassdraget anadrom del:

 1. Det må etableres opp- og nedvandringstiltak for ål forbi demningen på Lundevatn/Åna-Sira kraftverk.
 2. Nivå på vannslipp fra Lundevatn må klargjøres. Det må også avklares hvilken økologisk gevinst som oppnås ved ulike nivåer vannslipp.
 3. Det må undersøkes om estuarine blandsoner kan forekomme i Åna-fjorden.

Annet

Der tiltak planlegges må det settes i gang tiltaksovervåking, jf. vannforskriften.

De krav vi stiller i revisjonssaken gjelder uavhengig av om O/U-prosjektene blir gjennomført eller ikke.

Lenke til Fylkesmannens fullstendige høringsuttalelse finner du øverst til høyre på denne siden.