Kan regulering av Knabeåna og Solliåna gi mer kraft OG mer laks?

Sira-Kvina kraftselskap har søkt om tillatelse til å overføre vann fra Knabeåna og Solliåna i Kvinavassdraget til Siravassdraget. Fylkesmannen peker i sin høringsuttalelse på sentrale tema som må ivaretas, for at reguleringen totalt sett skal gi miljøgevinst i Kvinavassdraget.

Bakgrunn

Kvina er et sterkt regulert vassdrag der om lag 55 % av nedbørfeltet er overført til Sira. Sidevassdragene Knabeåna og Solliåna i Kvina  søkes nå overført til Sira.  Prosjektet innebærer altså  ytterligere overføring av vann mellom vassdragene. I Sira kan vannet utnyttes i Tonstad og Åna-Sira kraftverk og gi en samlet midlere produksjonsøkning på ca. 87 GWh.

Økt vannoverføring til Sira vil bety mindre vann i Kvina. Hvis det ikke gjøres tiltak, vil fiskeressursene bli ytterligere skadet i et allerede sterkt påvirket vassdrag. For å minimere og aller helst forbedre oppvekstsvilkårene for laks er det utarbeidet et vannslipprogram som har som intensjon å skape en vinn-vinn situasjon; mer kraft og mer laks.

Fylkesmannens vurdering

Vi ser at opprusting og utvidelse av eksisterende vannkraftprosjekter er relevant å vurdere i sammenheng med revisjon av konsesjonsvilkår slik det gjøres i dette prosjektet. Denne overføringen må samtidig sees i sammenheng med konsesjonssakene knyttet til både Rafoss og Trælandsfoss. Det vil være summen av tiltak som sikrer det biologiske målet.

Våre merknader til prosjektet er først og fremst knyttet til temaene: • Minstevannføring i Kvina • Bruk av vannbanken • Krypsiv • Prøvereglement og oppfølgende studier • Blandsoneproblematikk i Fedafjorden

Se vedlagte høringsuttalelse.