Innsigelse til Skveneheii vindpark, nordre planområde

Fylkesmannen reiser innsigelse til konsesjon for det nordre planområdet, Stuttjørnhei, i Skveneheii Vindpark, Åseral kommune. Innsigelsen er begrunnet i at denne delen av vindkraftverket vil gi betydelige negative konsekvenser for villrein og landskap.

Vindturbin Kilde: Hybrid Tech Skveneheii AS, Skveneheii vindkraftverk, Forhåndsmelding.Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har sendt konsesjonssøknaden for Skveneheii Vindpark i Åseral på offentlig høring med frist 10. februar 2014.

Fylkesmannen mener det er betydelige mangler ved utredningene av effektene på naturmangfold, landskap og friluftsliv. I vår høringsuttalelse utdyper og begrunner vi dette. De viktigste innvendingene dreier seg om forholdet til villrein og hubro, virkningene på landskapet – særlig i Setesdal-Ryfylkeheiene landskapsvernområde og effektene på friluftslivet i områder som er kartlagt som svært viktige og viktige.

Fylkesmannen reiser derfor innsigelse til det nordre delområdet av vindkraftverket, Stuttjønnheii.

Fotomontasje av vindturbin i skveneheii vindkraftverk sett fra Røysland, Åseral kommune. Kilde: Hybrid Tech Skveneheii AS, Skveneheii vindkraftverk, Fagrapport landskapDet nordre planområde i Skveneheii Vindpark anses å være blant de mest konfliktfylte prosjektene som er under behandling. Planområdet ligger inne i Nasjonalt villreinområde i den nylig vedtatte Heiplan, Regional plan for Setesdalsområdet. Planområdet grenser også til Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiene Landskapsvernområde, der verneformål er Europas sørligste villreinstamme og det særegne landskapet.

Det er fremmet 11 vindkraftprosjekter i Vest-Agder, av disse har fem fått konsesjon og to er utbygd. Fylkesmannen er opptatt av at de ulike vindkraftprosjekter som fremmes i Vest-Agder skal ses i sammenheng. Vi har derfor utarbeidet et synlighetskart som viser hvordan de ulike vindkraftprosjektene samlet vil være synlige i Vest-Agder om de realiseres

Konsesjonssøknaden med underlagsdokumenter og høringsbrev ligger på NVE`hjemmeside: http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/Vindkraft/?soknad=1899&type=56