Avfallsplaner i havner

Foto: Elisabeth H. Juliussen
Foto: Elisabeth H. Juliussen

Forsøpling til havs er er økende nasjonalt og internasjonalt problem. Avfallet griser til strender, skaper problemer for marine organismer og kan gi opphav til mikroplast.

Om lag 20 prosent av forsøplingen kommer fra skip og båter, og det er viktig at havner har gode mottaksordningar for å unngå ulovlig dumping og avfall på avveie. 

EU-kommisjonen vedtok den 27. november 2000 direktiv 2000/59/EF om mottaksanlegg i havner for avfall og lasterester fra skip (skipsavfallsdirektivet). Direktivet er implementert i norsk regelverk gjennom kapittel 20 i forurensningsforskriften, og stiller krav om at alle som driver eller eier en havn skal utarbeide en avfallsplan.  Planen skal sikre at det finnes tilpassede mottaksordninger på land for avfall fra skip, samt gjøre det mindre attraktivt å dumpe avfallet.

Kommuner skal utarbeide en oversikt over alle havner i egen kommune og utarbeide en felles avfallsplan for havner som hovedsakelig mottar avfall fra fritidsbåter (primært småbåthavner). 

Krav til hva en avfallsplan skal inneholde fremgår av vedlegg I i kapittel 20. I tillegg har Miljødirektoratet utarbeidet en veileder med en sjekkliste som viser punktvis hva som må være med i planen. Enkelte punkter skal være omtalt i alle avfallsplaner, mens andre kan være hensiktsmessige å omtale vurdert ut fra havnens størrelse og type aktivitet. Du finner både forskriften og veilederen til høyre på denne siden.  

Planen skal godkjennes av Fylkesmannen, og skal evalueres og oversendes for ny godkjenning minst hvert tredje år. Dette skal sikre at det gjøres en jevnlig vurdering av behov for endringer samt revidere i henhold til eventuelle regelverksendringer.