LiBiR IKS har fått endret tillatelse

 40 000 tonn forurensede masser kan nå tas imot årlig på Knudremyr renovasjonsanlegg.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har i medhold av forurensningsloven § 11, jf. § 18, endret LiBiR IKS sin tillatelse. Det er nå tillatt med mottak, mellomlagring, behandling og deponering av inntil 40 000 tonn forurensede masser pr. år på Knudremyr. Tillatelsen gjelder ikke for masser som kategoriseres som farlig avfall. Tillatelsen er gitt på visse vilkår, bl.a. krav om kompetanse, risikovurdering og krav til deponering.

Tillatelsen i sin helhet finner du i høyre meny.

Sakens parter, eller andre med rettslig klageinteresse, kan påklage vedtaket til Miljødirektoratet innen 3 uker. En eventuell klage skal være skriftlig, bør begrunnes, og sendes til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal, eller på e-post til fmavpost@fylkesmannen.no.