Agder Renovasjon IKS - endret tillatelse for Heftingsdalen renovasjonsanlegg

Agder Renovasjon IKS har fått tillatelse fra Fylkesmannen til å utvide rammene for mottak og behandling av avfall ved Heftingsdalen renovasjonsanlegg. Vedtaket kan påklages innen tre uker.

Agder Renovasjon IKS har fått tillatelse fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder til å utvide rammene for mottak og behandling av avfall ved Heftingsdalen renovasjonsanlegg. Tillatelsen er gitt etter forurensningslovens § 18, jf. §11.

Endringene omfatter:

  • økning fra 500 tonn/år til 1500 tonn/år for impregnert trevirke
  • økning fra 3000 tonn/år til 10 000 tonn/år for hage- og parkavfall
  • økning fra 2000 tonn/år til 10 000 tonn/år for deponering av forurensede masser (jord, mudder o.l.).

Tillatelse er gitt på visse vilkår, blant annet krav til kompetanse, risikovurdering, mellomlagring og justert miljøovervåking. Tillatelsen i sin helhet finner du under Dokumenter i høyre kolonne sammen med oversendelsesbrevet til tillatelsen.

Sakens parter, eller andre med rettslig klageinteresse, kan påklage vedtaket til Miljødirektoratet innen 3 uker. En eventuell klage skal være skriftlig, bør begrunnes, og sendes til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal, eller på e-post til fmavpost@fylkesmannen.no.