Søknader om midlertidig økt MTB på lokalitetsnivå

For å sikre effektiv behandling skal alle søknader om å midlertidig øke maksimal tillatt biomasse på oppdrettsanlegg som følge av koronasituasjonen sendes til Fiskeridirektoratet. Søknader blir så videresendt for behandling til riktig instans.

Som følge av koronautbruddet kan det oppstå situasjoner som fører til at oppdretter får behov for å ha mer fisk stående i anlegget enn den maksimalt tillatte biomassen (MTB) på lokaliteten. I slike tilfeller må oppdretter vurdere og eventuelt søke om midlertidig endring av tillatelse for å ha mer fisk i anlegget for en begrenset periode.

Søknadene må behandles av flere sektormyndigheter og etter flere regelverk, herunder akvakulturloven, forurensningsloven, matloven og dyrevelferdsloven, med tilhørende forskrifter. Hver etat behandler søknadene og fatter enkeltvedtak etter sitt regelverk, med vanlig klageadgang. For at søknadene skal bli håndtert effektivt er det laget et felles elektronisk søknadsskjema som skal benyttes. Skjemaet er tilgjengelig på Fiskeridirektoratets hjemmesider, og her finner du også informasjon om saksgangen og hva søknaden skal inneholde. 

Vi understreker at dette kun gjelder for søknader som er knyttet til akutte tilfeller ifb. med den spesielle koronasituasjonen. Alle andre søknader om utvidelser av lokalitetsbiomasse eller arealendringer skal sendes som vanlig til fylkeskommunen.