Tidligpensjon i jordbruket

Ordningen ble innført for å stimulere til eierskifte i landbruket og skal bidra til å lette generasjonsovergangene i jordbruket.

Mottaker av tidligpensjon kan få utbetalt denne samtidig med andre trygdeytelser som uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, gjenlevendepensjon, dagpenger eller avtalefestet pensjon fra NAV.

Fylkesmannen behandler søknad om tidligpensjon

Fra og med 2019 skal søker om tidligpensjon for jordbruker levere papirsøknad, med nødvendig dokumentasjon direkte til Fylkesmannen i Agder. Søknadskjema og regelverk finnes på Landbruksdirektoratet sin nettside.

Det kan søkes fra 62 års alder på bruker. Det er et krav at landbrukseiendommen er overdratt til ny eier. Videre er det krav at bruker må ha drevet i minst 15 år og krav til brukeres næringsinntekt fra jordbruk/gartneri. Ordningen opphører når bruker fyller 67 år.

Månedlig utbetaling

Alle som har eller får tidligpensjon i 2019 vil få utbetalt samme beløp hver måned, basert på 100 000 kroner årlig til enbruker (når det er bare en person som søker på grunnlag av gårdsdrift) og 160 000 kroner årlig til par som tobruker (når det er to personer, ektefelle eller samboer som søker).

Avvikling av TPO-systemet og overgang til Agros

Fra mai 2019 vil tidligpensjonsordninga være en del av søknads- og saksbehandlingssystemet Agros. Fylkesmannen kan fra dette tidspunktet registrere og endre saker i Agros. Personer som får behandla sin søknad i mai eller seinere, men som får innvilga utbetaling fra et tidligere tidspunkt, vil få etterbetalt tidligpensjonen for de forutgående månedene. Dette gjelder generelt for alle saker som får innvilga tidligpensjon fra et tidligere tidspunkt enn vedtaksdato.