Skogbruk

Fylkesmannens oppgåver innanfor skogbruk er knytte til den langsiktige forvaltninga av skog som ressurs for lønnsam næringsverksemd. I samarbeid med andre aktørar er Fylkesmannen også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Fylkesmannen skal vere ein pådrivar for auka bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også eit viktig mål å medverke til at vi har ein infrastruktur som kan sikre ein effektiv og lønnsam hogst, samtidig som næringa tek omsyn til miljøet.

Fylkesmannen gir rettleiing og assistanse til kommunane på område som vegplanlegging, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområde er koordinering av skogbruksplanlegginga i fylket, forvaltning av skogavgiftsordninga, tilskotsforvaltning og kontrolloppgåver.

Vis meir


29.10.2020

Frist for skogfond i Agder 2020

Siste frist for skogeiere til å søke tilskudd og for registrering og utbetaling er 1. desember.


29.10.2020

Søk støtte fra skogbrukets rentemidler

Alle som fremmer interesse for eller utvikling av skogbruket kan søke om økonomisk støtte – frist 15. november 2020.


02.09.2020

Mer samarbeid skal gi økt verdiskaping i treindustrien

Samlet til seminar om prosjektet Tre på Agder.


29.06.2020

Stor aktivitet i skogen i 2019

Rekordhogst og mye skogplanting – behov for mer ungskogpleie.


15.06.2020

Tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket

Midlertidig forskrift for 2020 fastsatt 9. juni. Kommunen må ha anmodning om sluttutbetaling innen 30. november.


13.05.2020

Koronasituasjonen – informasjon til bønder og skogeiere

Nyhetsbrev per 13. mai 2020 fra aktører innen landbrukssektoren i Agder.


06.05.2020

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2020

På grunn av koronasituasjonen er det innført ekstra tilskudd på 1,30 kr per plante.


13.02.2020

Tilskudd innen skogbruk

Fra 1. januar 2020 overtok kommunene forvaltningen av tilskuddet til landbruksvei, et av tilskuddene til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. 


12.02.2020

Stor interesse for trebruk i Agder

Mange ville lære om trefjøs og trebygg på seminara Tre i Setesdal og Landbruksbygg i tre.


09.12.2019

Autorisasjonskurs – plantevern

Norsk landbruksrådgiving Agder holder flere kurs i perioden 27. februar–30. april 2020. Kursene 12. mars–13. april er avlyst.