Miljøtiltak

Miljøverkemidlane i jordbruket skal bidra mest mogleg miljøvenleg matproduksjon. Bønder som oppfyller visse miljøkrav, får rett til fullt produksjonstilskot. Dei kan også søkje om tilskot frå regionalt miljøprogram og ordningane for spesielle miljøtiltak i jordbruket og drenering av jordbruksjord.

Fylkesmannen har ansvar for å utarbeide og gjennomføre eit regionalt miljøprogram for landbruket (RMP) basert på det nasjonale miljøprogrammet. Miljøprogramma skal medverke til å gjere miljøarbeidet i landbruket meir målretta og å synleggjere den samla miljøinnsatsen i landbruket. Regionalt miljøprogram skal rettast inn mot enkelte regionale utfordringar.

Kulturlandskapet er ein viktig del av kulturarven

Det er ei viktig oppgåve i norsk landbruk å ta vare på kulturlandskapet i jordbruket, som utgjer ein viktig del av kulturarven vår. I moderne tid har kulturlandskapet endra seg svært mykje på grunn av nye driftsformer og omdisponering av jordbruksareal. Ei rekkje plantar, insekt og andre organismar som har gamal kulturmark som levestad, er i ferd med å bli sjeldne eller borte for alltid. Gamle ferdselsårer, kulturminne, eldre tekniske anlegg og bevaringsverdige bygningar gror igjen og forfell. Gamle husdyrrasar og tradisjonelle plantesortar utgjer viktige genressursar som no står i fare for å forsvinne.

For å ta vare på miljøverdiane i kulturlandskapet er det nødvendig å halde fram med tradisjonell drift eller setje i gang skjøtsels- og restaureringstiltak. Regionalt miljøprogram medverkar til dette, saman med tilskota som går til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Fylkesmannen skal også motivere kommunane til å ta vare på jordbruksareal med verdifullt kulturlandskap. Enkelte nasjonalt utvalde kulturlandskap i jordbruket får spesiell oppfølging gjennom langsiktige skjøtselsavtalar og samarbeid mellom involverte grunneigarar, brukarar, kommunar og landbruks-, miljø- og kulturminnemyndigheitene på fylkesnivå.

Vis meir


23.11.2020

Presenterte Landbrukets klimakalkulator for næringen

Over 40 deltok på Norsk landbruksrådgivings digitale møte.


19.10.2020

Klimakalkulatoren for landbruket er lansert

Norsk landbruksrådgiving presenterer denne store nyheten på Agder 17. og 18. november.


09.10.2020

Bekjemp planten landøyda

Landøyda er giftig for storfe og hest, og frøene sprer seg lett med vinden.


02.10.2020

Midler igjen til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Kommunene på Agder har 2,4 mill. kr igjen av SMIL-midlene for 2020, og Fylkesmannen gjør en omfordeling.


04.09.2020

Fagmøte om pollineringsvennlige vekster

Tirsdag 22. september kl. 17.00 på Søgne videregående skole.


02.09.2020

Kulturlandskapsdag i strålende vær i Bygland

Landbruksbyråkrater fikk se gamle bygninger og flott landskap på Skore og Åraksbø.


17.06.2020

Endring i regelverket for spesielle miljøtiltak i jordbruket

Nå kan også eier av en landbrukseiendom uten foretak få innvilget SMIL-tilskudd dersom det foregår en tilskuddsberettiget produksjon på eiendommen.


16.06.2020

Ny tilskuddsordning i Regionalt miljøprogram

Fra 2020 kan bønder søke tilskudd til å etablere og skjøtte soner for pollinerende insekter.


15.06.2020

Fordeling av klima- og miljøprogrammidler 2020

Fem prosjekter innen klimavennlig jordbruk fikk til sammen 327 000 kr.


27.04.2020

Soner for pollinerende insekter – regionalt miljøtilskudd i jordbruket

Tekstforslag for nytt tiltak på høring – frist 20. mai 2020.