Landbrukseigedommar og buplikt

Eigedomane er grunnlaget for verdiskapinga i landbruket. Den som overtek ein  landbrukseigedom må søkje om konsesjon dersom eigedomen er utan bygningar, eller dersom eigedomen har eit samla areal på meir enn 100 dekar, eller eigedomen har meir enn 35 dekar fulldyrka og/eller overflatedyrka jord.

Konsesjonslova gjeld for dei fleste typar erverv (kjøp eller arv) av fast eigedom. Formålet med konsesjonslova er verne om produksjonsareala i landbruket, noko som blir gjort gjennom regulering og kontroll når fast eigedom blir kjøpt eller seld. Lova skal dessutan sikre eigar- og bruksforhold som er tenlege for samfunnet. Vi må til dømes ta omsyn også til framtidige generasjonar, landbruksnæringa, behov for utbyggingsgrunn, miljø og busetting.  

Buplikt

Det er eit politisk mål å ha busetjing i heile landet, noko som blant anna blir sikra gjennom buplikta. Plikta følgjer direkte av lova når den som har odel eller er i nær slekt med førre eigar, overtek ein eigedom med bustadhus og meir enn 35 dekar dyrka mark eller 500 dekar skog. Buplikt kan òg setjast som vilkår i ei konsesjonssak. Kommunen kan også innføre buplikt for dei som kjøper eller arvar heilårsbustader, utan omsyn til storleik på eigedomen. 

Jordlova

Jordlova speglar det landbrukspolitiske målet om å sikre arealressursane og halde oppe og styrkje ressursane på det enkelte bruket. Dette inneber mellom anna at den som eig dyrka mark, har ansvar for at jorda blir driven.

Jordlova har reglar om driveplikt, omdisponering av dyrka og dyrkbar jord, og om deling av landbrukseigedom. Kommunen behandlar og avgjer saker etter jordlova og konsesjonslova, og Fylkesmannen er klageinstans.

Vis meir


04.03.2020

Politikeropplæring i juridiske forhold rundt landbrukseiendommer

Fylkesmannen kurser kommunale utvalg i jordloven, konsesjonsloven og plan- og bygningsloven.


22.02.2018

Kurser kommunene i landbruksjuss

Fire fylkesmannsembeter har gått sammen om å arrangere kurs for kommunale saksbehandlere som arbeider med fast eiendom og jord- og konsesjonsloven.


07.09.2017

Færre eiendommer med konsesjonsplikt, boplikt og odel

Fra 1. september ble arealgrensen hevet fra 25 til 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord.


22.06.2017

Liberalisering av landbrukslovgivningen

Blant annet heves arealgrensen som gjelder konsesjon, boplikt og odel fra 25 til 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord.


04.03.2016

Presentasjoner fra bopliktseminar

Her finner du presentasjoner fra bopliktseminaret som ble arrangert i Kristiansand 1. mars 2016.