Kommuneøkonomi

Fylkesmannen skal gi råd og rettleiing i økonomiforvaltninga, blant anna knytt til regelverk, inntektssystem og statsbudsjett.

Robek

ROBEK-registeret er eit register over kommunar og fylkeskommunar som er i økonomisk ubalanse eller som ikkje har vedteke økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsrekneskapen innanfor dei fristane som gjeld. Kommunar og fylkeskommunar i ROBEK er underlagt statleg kontroll (delegert til fylkesmannen) med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leigeavtalar. Kommunar og fylkeskommunar i ROBEK skal fastsette ein tiltaksplan som sikrar at økonomien kjem i balanse.

Kommunale garantiar

Kommunane kan gi lånegarantiar. Vedtaket skal godkjennast av Fylkesmannen dersom beløpet som kommunen garanterer for, er over ein bestemt sum. Tal innbyggarar i kommunen avgjer kva beløpsgrense som gjeld. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommunar som ikkje har meir enn 3000 innbyggarar
  • 2 000 000 kroner for kommunar som har over 3000, men ikkje meir enn 10 000 innbyggarar
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikkje meir enn 30 000 innbyggarar
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikkje meir enn 100 000 innbyggarar
  • 10 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikkje meir enn 100 000 innbyggarar

Tal innbyggarar per 1. januar året før garantivedtaket avgjer beløpsgrensa for kommunen.

Skjønnsmidlar

Kommunane kan få skjønnsmidlar, som er ein del av dei statlege overføringane til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlane til kommunen i det enkelte fylket. Tildelinga skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskap

Dersom ein av eigarkommunane i selskapet er underlagt reglane i kommunelovas § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennast av Fylkesmannen.

Vis meir


01.12.2020

Fylkesmannen i Agder fordeler 50,3 mill. kroner i korona-skjønnsmidler

Fylkesmannen i Agder har 1.desember fordelt 50,3 mill. kroner i skjønnsmidler til Agder-kommunene knyttet til koronautbruddet. Dette er den andre og siste tildelingen for 2020.


23.10.2020

Fylkesmannen inviterer kommunene i Agder til å søke skjønnsmidler for 2020 knyttet til koronautbruddet (andre tildeling)

Fylkesmannen i Agder har invitert kommunene i Agder til å søke om skjønnsmidler knyttet til koronautbruddet (andre tildeling) innen 18.november 2020.


07.10.2020

Kommuneopplegget i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 ble lagt fram 7.oktober. I forslaget legger regjeringen opp til en vekst i frie inntekter for kommunesektoren på 2 mrd. kroner i 2021. Av dette er 1,6 mrd. kroner vekst i frie inntekter for kommunene, mens fylkeskommunene får en vekst på 0,4 mrd. kroner.


25.09.2020

Fylkesmannen i Agder fordeler 25,2 mill. kroner i korona-skjønnsmidler

Fylkesmannen har fordelt kr. 25.194.000 i skjønnsmidler til Agder-kommunene knyttet til koronautbruddet. Tildelingen er basert på kommunenes innrapporterte merutgifter, besparelser og inntektstap frem til 31.juli 2020.

Dette er den første av flere tildelinger av skjønnsmidler knyttet til koronautbruddet som Fylkesmannen skal gjøre høsten 2020.


08.07.2020

Kommunal vedlikeholdspakke 2020

Som en del av koronatiltakenes fase 3 vedtok Stortinget en kommunal vedlikeholdspakke på til sammen 2,5 mrd. kroner, der 2 mrd. kroner ble fordelt etter innbyggertall og resterende 0,5 mrd. kroner ble fordelt etter arbeidsledighet.


07.07.2020

21,3 mill. kroner i ekstra skjønnsmidler til smittevern til kommunene i Agder

Stortinget har vedtatt å øke kommunenes skjønnsmidler med 400 millioner kroner for å dekke utgifter til smittevern i det kommunale tjenestetilbudet. Departementet har nå fordelt midlene til fylkesmannsembetene.


18.06.2020

Fylkesmannen inviterer kommunene i Agder til å søke skjønnsmidler for 2020 knyttet til koronautbruddet

Fylkesmannen i Agder har invitert kommunene i Agder til å søke om skjønnsmidler knyttet til koronautbruddet innen 10.september 2020.


19.05.2020

Revidert nasjonalbudsjett 2020 og kommuneproposisjonen 2021

Regjeringen la 12.mai fram forslag til revidert nasjonalbudsjett 2020 og Kommuneproposisjonen for 2021.


19.05.2020

Eventuell tildeling av skjønnsmidler for 2020 til kommuner med private barnehager

Fylkesmannen i Agder sendte 5.mai 2020 brev til de 7 kommunene Kristiansand, Grimstad, Vennesla, Farsund, Vegårshei, Flekkefjord og Lyngdal om eventuell tildeling av skjønnsmidler for 2020 til private barnehager.


19.05.2020

Ekstra skjønnsmidler til kommunene i forbindelse med koronautbruddet

Fylkesmannen i Agder har blitt tildelt i underkant av 22,9 mill. kroner av en samlet ekstra skjønnspott for 2020 på 400 mill. kroner som skal gå til kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med koronautbruddet.