Kommunebilder og tilstandsrapporter

 

Kommunebildene er, sammen med Tilstandsrapporten og kommunemøtene, viktige elementer i styringsdialogen mellom kommunene og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

 

Tilstandsrapporten gir et riss av nåsituasjonen innenfor ulike tjenesteområder i kommunene i Aust-Agder og Vest-Agder. Fylkesmannen har i oppdrag å løse flere oppgaver på vegne av nasjonale myndigheter. Mye av oppdraget som er gitt, innebærer tilsyn, kontroll, rådgivning og veiledning. For å løse oppgavene best mulig forutsettes det at Fylkesmannen har oversikt over den helhetlige situasjonen i den enkelte kommune.

Kommunebildene er dokumenter som på et overordnet nivå gjengir Fylkesmannens inntrykk av kommunene i våre fylker. De utformes i forbindelse med Fylkesmannens kommunebesøk i den aktuelle kommunen, det vil si en gang i hver kommunestyreperiode.

Kommunebildene utgjør sammen med Tilstandsrapporten og kommunens planverk tyngden i dialoggrunnlaget i dette besøket.

 


28.06.2017

Tilstandsrapport 2017

Hvordan er kommunenes tjenesteproduksjon på Agder?


10.08.2016

Kommunebilder og tilstandsrapporter

Fylkesmannen vil legge ut komunebilder og tilstandsrapporter etterhvert som de blir utarbeidet


01.07.2016

Tilstandsrapport 2016

Hvordan er tilstanden i kommunene i Aust-Agder og i Vest-Agder?