Kommunal fornying

Noreg har ein offentleg sektor som sikrar velferd, omsorg, helse og utdanning, og som skal gi alle innbyggjarane gode tenester, valfridom og medbestemming. Fornying av offentleg sektor skal ha som mål å oppnå meir velferd og mindre administrasjon, meir lokal fridom og mindre detaljstyring.

Fylkesmennene skal stimulere til lokal omstilling og fornying i kommunesektoren. Dette arbeidet må sjåast i samanheng med arbeidet knytt til rettleiing, samordning og tildeling av skjønnsmidlar.

Prosjektskjønn er ein integrert søknads- og rapporteringsdatabase som blir brukt av kommunar, tilsette hos Fylkesmannen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Løysinga forenklar handtering av søknader og rapportering på bruk av skjønnsmidlar til fornying og innovasjon i offentleg sektor. 

Publikum og media har tilgang til ein nettstad som gir innsyn i tildelte midlar, omtale av prosjekt og innsende rapportar

 

Vis meir


15.09.2020

Prosjektskjønn 2021

Fylkesmannen i Agder ønsker å fordele 10 millioner kroner av ordinære skjønnsmidler i 2021 til kommunale innovasjons- og moderniseringstiltak, med forbehold om at skjønnsmidler blir videreført i statsbudsjettet for 2021 på samme nivå som for 2020. 


02.01.2020

Prosjektskjønn 2020

Fylkesmannen i Agder skal i 2020 fordele 7,75 mill. kroner av ordinære skjønnsmidler til kommunale innovasjons- og fornyingstiltak.


08.01.2019

Prosjektskjønn 2019

Fylkesmannen i Agder skal i 2019 fordele 9 mill. kroner av ordinære skjønnsmidler til kommunale innovasjons- og fornyingstiltak.


06.02.2018

Prosjektskjønn 2018

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder skal fordele 9 millioner kroner av ordinære skjønnsmidler i 2018 til kommunale innovasjons- og fornyingstiltak.


03.04.2017

Tildeling av prosjektmidler til kommunale innovasjons- og moderniseringstiltak

Fylkesmannen har mottatt 60 søknader om støtte på til sammen 23 mill. kroner. Det ble avsatt 9 mill. kroner som nå er fordelt. Se vedlagte brev til kommunene om tildelingen for 2017.


03.01.2017

Søknader om prosjektskjønn 2017

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder skal fordele 9 millioner kroner av ordinære skjønnsmidler i 2017 til kommunale innovasjons- og fornyingstiltak.

 


09.12.2016

Kvalitetskonferansen 2016

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder og KS Agder arrangerte kvalitetskonferansen 2016 på Thon Hotel Sørlandet 23.november. Foredragene fra møtet ligger i kolonnen til høyre.


09.12.2016

Fylkesmannens høstkonferanse 2016 for ordførere og rådmenn

Fylkesmannen arrangerte høstkonferanse for ordførere og rådmenn på Agder på Thon Hotel Sørlandet fra 23-24.november 2016. Foredragene fra møtet ligger i kolonnen til høyre.


11.04.2016

Tildeling av prosjektmidler til kommunale innovasjons- og moderniseringstiltak

Fylkesmannen har mottatt 63 søknader om støtte på tilsammen 25,5 millioner kroner. Fylkesmannen har fordelt deler av prosjektmidlene for 2016. Se vedlagte brev til kommunene om tildelingen.


04.02.2016

Kommunene i Aust-Agder - rapportering på prosjektskjønn 2015 - frist 1.mars 2016

Kommuner som har mottatt skjønnsmidler i 2015 til kommunale omstillings- og utviklingstiltak, såkalt prosjektskjønn skal rapportere inn bruken av midlene innen 1.3.2016.