Søknad om mudring og utfylling i Nelaug i Åmli kommune


Høyringsfrist 07. august 2020 23:59

Agder fylkeskommune søker om tillatelse til mudring og utfylling ved to lokaliteter i Nelaug i forbindelse med tilrettelegging for ny fv. 415. Høringsfristen er 07.07.2020. 

Fylkesmannens miljøvernavdeling har mottatt søknad om mudring og utfylling ved to lokaliteter i Nelaug i Åmli kommune. Agder fylkeskommune er tiltakshaver, og formålet med tiltaket er å tilrettelegge for etablering av ny fv. 415. Tiltakene er i henhold til gjeldende reguleringsplan.

Det er påvist forurensning i sedimentene i deler av tiltaksområdet, og tiltakshaver ønsker å mudre de forurensede massene (ca. 180 m3) i forkant av utfyllingsarbeidene. Det er estimert behov for å fylle ut totalt ca. 70 000 m3 sprengstein. Sedimentene som blir fortrengt under utfyllingen skal graves opp. Både forurensede og rene overskuddsmasser søkes disponert lokalt i veiprosjektet.

Du finner søknaden med vedlegg til høyre på denne siden.

Fylkesmannen behandler søknaden etter forurensningsloven § 11, jf. § 7. Vi ønsker informasjon om relevante forhold for vurderingen av tiltakets miljø- og samfunnsmessige konsekvenser. Vi ønsker også opplysninger om naturkvaliteter som kan bli berørt av tiltaket.

Frist for kommentarer til søknaden er 07.08.2020. Eventuelle merknader sendes til Fylkesmannen i Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal eller til fmagpost@fylkesmannen.no.