Søknad om fjerning av problemvegetasjon i innsjøen Selura


Høyringsfrist 05. august 2020 23:59

Krypsivprosjektet på Sørlandet har søkt om tillatelse til fjerning av krypsiv og andre problemvannplanter på fem lokaliteter i Selura i Flekkefjord kommune. Høringsfrist er 05.08.2020. 

Det søkes om klipping og harving/fresing med flytende bunnbehandler. Mudderet på bunnen av innsjøen skal ikke fjernes. Søknadene med vedlegg er tilgjengelige til høyre på denne siden.

Vi ønsker opplysninger om forhold som kan være av relevans i vurderingen av tiltakenes konsekvenser samt om naturkvaliteter som kan bli berørt av tiltakene.

Frist for kommentarer til søknaden er 05. august 2020. Eventuelle merknader sendes til Fylkesmannen i Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal eller til fmagpost@fylkesmannen.no.