Søknad om ny utslippstillatelse for Høllen renseanlegg


Høyringsfrist 05. juni 2020 23:59

Kristiansand kommune søker om totalrevidering av eksisterende utslippstillatelse for Høllen rensenalegg i Søgne. 

Søknaden omfatter utslipp av avløpsvann fra 40 000 personekvivalenter knyttet til det kommunale ledningsnettet i tidligere Søgne og Songdalen kommuner samt ledningsnettet knyttet til renseanlegget. Avløpsvannet ledes til utslippspunkt vest for Saltholmen i Høllefjorden. Det søkes om rensekrav i samsvar med forurensningsforskriftens krav til primærrensing og framtidig sekundærrensing, jamfør forurensningsforskriften kapittel 14.

Gjeldende tillatelse for Høllen renseanlegg med tilhørende ledningsnett er fra 1991, og det er behov for å revidere hele tillatelsen slik at vilkårene er i samsvar med de generelle bestemmelsene om avløp som er gitt i dagens lovverk.

Forurensningsforskriften § 14-4 setter krav til tillatelse for nye og/eller økte utslipp. Tillatelse til utslipp gis med hjemmel i forurensningsloven § 11. Minimumskrav som skal tilfredsstilles for avløpsrenseanlegg som omfattes av kapittel 14 fremgår av forurensningsforskriften §§ 14-5 til 14-14. Fylkesmannen kan i tillegg til minimumskravene fastsette strengere krav dersom det av forurensningsmessige hensyn er nødvendig. 

I henhold til forurensningsforskriften § 36-5 skal forurensningsmyndigheten sørge for at det gis anledning til å avgi uttalelse før vedtak treffes. Søknaden med vedlegg legges derfor ut til offentlig ettersyn i perioden 04.05 – 05.06.2020, og dokumentene er tilgjengelig til høyre på denne siden. 

Eventuelle merknader til søknaden kan sendes til Fylkesmannen i Agder, postboks 788 Stoa, 4809 Arendal, eller på e-post til fmavpost@fylkesmannen.no