Søknad om endret utslippstillatelse, E39 Mandal øst - Mandal by


Høyringsfrist 05. juni 2020 23:59

Nye Veier AS søker om utslippstillatelse for anleggsarbeidene med tilførselsveien mellom Greipsland og Ime. Innspill til søknaden sendes Fylkesmannen i Agder innen 05.06.2020.

Nye Veier AS har ansvar for utbygging av ny firefelts E39 mellom Mandal øst og Mandal by og søker i medhold av forurensningsloven § 11 om tillatelse til midlertidige utslipp under anleggsfasen for bygging av seks kilometer to-felts tilførselsvei til E39 mellom Greipsland og Ime. Nye Veier AS og Fylkesmannen i Agder har avklart at det er hensiktsmessig å vurdere søknaden som en endring av eksisterende tillatelse for delstrekningen E39 Mandal øst – Mandal by.

Søknaden omfatter arealene som berøres av veibygging fra Greipsland til Ime. Det er planlagt en 740 meter lang tunnel under Sandnesheia, og resten av delstrekket vil gå i dagen. Anleggsfasen er anslått å starte sommeren 2020 og vil være ferdigstilt i 2022. Søknaden beskriver forventede utslipp til vann og luft i anleggsfasen, foreløpige resipientundersøkelser, sårbarhetsvurderinger, beskrivelse av forurensningskilder og forslag til opplegg for overvåkning i anleggsfasen.

De viktigste berørte resipientene er Aurebekkvannet med tilhørende bekkefelt og Mandalselva. Omsøkte grenseverdier er angitt som endring i forhold til forhåndsundersøkelser, og tilsvarer grenseverdiene i eksisterende utslippstillatelse.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-5 skal forurensningsmyndigheten sørge for at det gis anledning til å avgi uttalelse før vedtak treffes. Søknaden med vedlegg legges derfor ut til offentlig ettersyn i perioden 04.05 – 05.06.2020. Du finner dokumentene til høyre på denne siden. 

Eventuelle merknader til søknaden kan sendes til Fylkesmannen i Agder, postboks 788 Stoa, 4809 Arendal, eller på e-post til fmavpost@fylkesmannen.no