Forslag om vern av skog i Lyngdal og i Birkenes og Evje og Hornnes.


Høyringsfrist 24. juni 2020 23:59

Fra området som foreslås vernet som Eiersland naturreservat
Fra området som foreslås vernet som Eiersland naturreservat

Fylkesmannen foreslår vern av to skogområder. Det er Eiersland naturreservat i Lyngdal kommune og utvidelse av Grøneliane naturreservat i Birkenes og Evje og Hornnes kommuner.

I medhold av naturmangfoldloven § 43 sender Fylkesmannen i Agder ut forslag til verneplan for Eiersland naturreservat i Lyngdal kommune og utvidelse av Grøneliane naturreservat i Birkenes og Evje og Hornnes kommuner på høring. Forslaget innebærer vern av rik edelløvskog, hule eiker, rik sumpskog og barblandingsskog. Områdene vil gi ca. 746 dekar nytt verneareal i Agder

Eiersland foreslås vernet med bakgrunn i registreringer gjort gjennom den nasjonale edelløvskogskartleggingen. Området består av en svært viktig naturtype med rik edelløvskog av typen alm-lindeskog, samt innslag av hule eiker, høstingsskog og rik sumpskog.

Eiersland naturreservat vil bidra til å oppfylle viktige mangler i skogvernet i Agder innenfor skogtypene rik edelløvskog, alm-lindeskog og rik sumpskog.

Naturfaglige kvaliteter og verneverdier i deler av den foreslåtte utvidelsen av Grøneliane naturreservat er beskrevet i forbindelse med Miljødirektoratets kartleggingsprosjekt «Frivillig vern». Resterende deler av Grøneliane vernes for å bedre arronderingen og for å gi større robusthet til eksisterende verneområde. Utvidelsen består av generelt fattig barblandingsskog og vegetasjonstyper som lyngfuktskog og svak lågurtskog, med innslag av rødlistet barlind.

Verneforslaget har kommet fram gjennom ordningen med frivillig vern av skog der grunneiere tilbyr staten areal for varig vern. Forslag til kartavgrensning for områdene og verneplan med beskrivelse av natur- og verneverdier, samt forslag til verneforskrift og vernekart finner du i høyre kolonne.

Formålet med høringen er å gi grunneiere, lokale og sentrale intresseorganisasjoner anledning til å komme med innspill og eventuell ny informasjon som kan være av betydning for den videre verneprosessen. Vi oppfordrer derfor til å komme med innspill til høringen.

Innspill til verneforslaget sendes skriftlig til Fylkesmannen i Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal eller på e-post til fmagpost@fylkesmannen.no innen 24. juni 2020.

Vi ber om at du merker innspillet ditt med vårt arkivsaksnummer 2020/4048.