Forslag om vern av et nytt skogområder og utvidelse av et eksisterende naturreservat


Høyringsfrist 05. juli 2019 23:59

Storvokst osp.
Storvokst osp. (Foto: Jon Klepsland / Biofokus)

Fylkesmannen foreslår vern av et nytt skogområder samt en utvidelse av et eksisterende naturreservat begge i Evje og Hornnes kommune. Vern av disse områdene vil bidra med litt over 3000 daa nytt verneareal i Aust- Agder.

I medhold av naturmangfoldloven § 43 sender Fylkesmannen i Agder ut forslag til verneplan for et nytt naturreservater og utvidelse av et eksisterende naturreservat på høring. Områdene det gjelder er Frubæråsen og utvidelse av Linddalsfjellet og Sydalen naturreservat begge i Evje og Hornnes kommune.

Begge områdene har kommet fram gjennom ordningen med frivillig vern av skog der grunneiere tilbyr staten areal for varig vern. Forslag til kartavgrensning for områdene og verneplan med beskrivelse av natur- og verneverdier samt hva et vern vil innebære, finner du i menyen på høyre side. Mer detaljerte kart vil i løpet av kort tid være tilgjengelig i Naturbase (Miljødirektoratets kartdatabase for viktig natur).

Formålet med høringen er å gi grunneiere, lokale og sentrale intresseorganisasjoner anledning til å komme med innspill og eventuell ny informasjon som kan være av betydning for den videre verneprosessen. Vi oppfordrer til å komme med innspill til høringen.

Innspill til verneforslagene sendes skriftlig til Fylkesmannen i Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal eller på e-post til fmagpost@fylkesmannen.no innen 5. juli 2019.

Vi ber om at du merker innspillet med vårt arkivsaksnummer 2019/4284.