Økonomisk rådgivning

Kommunen skal ha tilbud om økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving til sine innbyggere. Rådgivningstjenesten er ofte lagt til det lokale Nav-kontoret, og tjenesten blir gitt i tråd med lov om sosiale tjenester. Tjenesten er gratis. Fylkesmannens oppgaver er rettet mot kommunene og innebærer blant annet å gi opplærings- og kurstilbud til kommunens ansatte.


01.07.2020

Folk blir syke av økonomiske bekymringer

Fastlegene kan tidlig oppdage økonomiske problemer og henvise til økonomisk rådgivningstjeneste.

Forutsetningen er at de spør pasienten og at de henviser til kommunen som har en plikt til å ha en vederlagsfri økonomisk rådgivningstjeneste tilgjengelig.


01.07.2020

Økonomisk råd og veiledningstjenesten ved NAV kontorene i Agder er styrket

Fylkesmannen  har i samarbeid med NAV iverksatt tiltak for å styrke kapasitet og kompetansen på økonomisk rådgivning/ gjeldsrådgivning ved NAV kontorene på Agder.


26.06.2020

Økonomisk råd og veiledningstjenesten ved NAV kontorene er styrket i koronatiden.

De økte økonomiske problemene som folk opplever skaper også helseproblemer.


30.04.2020

HVA KAN DU SELV GJØRE MED DIN EGEN ØKONOMI FØR DU SØKER SOSIALHJELP?

Koronasmitten betyr dessverre for mange at de mister eller får redusert inntektene sine. Selv om det er etablert inntektsikringsordninger vil inntektene likevel bli lavere, samtidig som de fleste faste utgiftene du har ikke blir færre eller lavere i den situasjonen vi er i nå.