Økonomisk sosialhjelp

Den som ikkje greier å forsørgje seg sjølv, kan søkje om sosialhjelp. Hjelpa kan ytast som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst vere ei mellombels yting, og meininga er at den som søkjer hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg sjølv etter kvart. Søknader om sosialhjelp skal sendast til Nav-kontoret i kommunen.

Dersom du søkjer om sosialhjelp, må du først ha utnytta moglegheitene dine til å sørgje for deg sjølv, eller du må ha utnytta dei økonomiske rettane dine, for eksempel trygderettane. Hovudansvaret for sosialtenesta ligg i kommunane, og det er Nav-kontora som tek hand om kommunens oppgåver på dette området. Det finst rettleiande retningslinjer for kor mykje stønad kvar enkelt kan få tildelt, men kommunane har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere kvar sak for seg.

Fylkesmannens oppgåver

Dersom du søkjer om sosialhjelp og får avslag frå Nav, kan du klage på vedtaket. Du sender då klaga til Nav, som sender henne vidare til Fylkesmannen.

Fylkesmannen har eit tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller pliktene sine etter kapittel 4 i lov om sosiale tenester i Nav. Kapittel 4 regulerer dei individuelle tenestene i lova, blant anna økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving

Kommunen skal tilby innbyggjarane sine økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving. Denne rådgivingstenesta er ofte lagd til det lokale Nav-kontoret, og tenesta blir gitt i tråd med lov om sosiale tenester. Fylkesmannens oppgåver er retta mot kommunane og omfattar blant anna å gi opplærings- og kurstilbod til kommunens tilsette.

Vis meir


31.08.2020

Veiledende retningslinjer for økonomisk stønad fra 1. september 2020

Arbeids- og sosialdepartementet har justert veiledende retningslinjer for økonomisk stønad til livsopphold - endringene trer i kraft fra 1. september 2020 


20.12.2018

Veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2019

Arbeids- og sosialdepartementet har justert veiledende retningslinjer for økonomisk stønad til livsopphold - endringene trer i kraft fra 1. januar 2019.


17.10.2018

Endringer i sosialtjenesteloven

Endringene gjelder kommunen sin adgang til innhenting av opplysninger fra folkeregisteret og opplysningsplikten til barnevernet.


14.05.2018

Ny rutine for behandling av refusjonskrav for sosialhjelp

Dersom en person innvilges folketrygdytelser med tilbakevirkning, kan kommunen kreve refundert sine utlegg til samme formål og for samme periode.


12.04.2018

Rollefordeling mellom verge og NAV i forhold til personer under vergemål

Retten til økonomisk rådgivning etter sosialtjenesteloven gjelder uavhengig av om vedkommende har verge eller ikke.


22.03.2018

Nye endringer i lov om sosiale tjenester i NAV

Det er særlig endringen i dokumentasjon av lovlig opphold for EØS-borgere som er viktig og hvor det også er laget et eget rundskriv.


28.02.2018

Ny veileder for NAV-kontoret ved vurdering av lovlig opphold for EØS-borgere

For at EØS-borgere skal ha rett på sosialhjelp må personen både ha lovlig opphold og fast bopel.


04.01.2018

Veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2018

Arbeids- og sosialdepartementet har justert veiledende retningslinjer for økonomisk stønad til livsopphold - endringene trer i kraft fra 1. januar 2018.


03.10.2017

Politiet får utvidet tilgang til opplysninger om sosialhjelpsmottakere

Etter endringer i sosialtjenesteloven kan kommunen etter forespørsel utlevere kontaktopplysninger og opplysninger om tjenestemottakers mulige oppholdssted til politiet og kriminalomsorgen.


15.08.2017

Fagseminar - arbeid og inkludering, recovery og samhandling

Fylkesmannen arrangerer fagsamling for ansatte og ledere i sosiale tjenester i NAV og kommunale oppfølgingstjenester rus og psykisk helse 5. og 6. desember på Quality hotel, Sørlandsparken.

Påmelding og endelig program blir publisert på våre hjemmesider i løpet av september.