Helsetenester

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bur, eller der du for tida oppheld deg. Du har òg krav på å få nødvendig helsehjelp frå spesialisthelsetenesta. Fylkesmannen fører tilsyn med helsetenesta og behandlar klagesaker for å medverke til at du får dei tenestene du har krav på.

Du kan klage på at du ikkje får oppfylt rettane dine 

Du kan klage dersom du meiner at du ikkje får dei helsetenestene du har krav på, eller dersom du er ueinig i helsetenesta si vurdering av behandlingsbehovet ditt. For at den som har gjort det vedtaket du er ueinig i, skal få høve til å endre standpunkt, skal du sende klaga dit. Dersom du ikkje får medhald i klaga, vil ho bli send vidare til Fylkesmannen for endeleg avgjerd. Fylkesmannens vedtak er endeleg, og den aktuelle helsetenesta vil måtte rette seg etter det.

Du kan be Fylkesmannen vurdere om helsetenesta har oppfylt pliktene sine

Fylkesmannen vil også kunne ta stilling til om tilsette i helse- og omsorgstenesta har forsømt pliktene sine slik at det har gått ut over deg. Det kan dreie seg om dei fleste plikter, blant anna manglande fagleg forsvarleg behandling og brot på teieplikta. Du ber om dette ved å sende brev til Fylkesmannen. Ved særleg grove rettsbrot vil Fylkesmannen sende saka vidare til Statens helsetilsyn, som blant anna kan gi åtvaring til helsepersonell eller gjere vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Fylkesmannens vurdering i desse sakene ikkje får direkte innverknad på rettane til klagaren. Sjølv om du har fått uforsvarleg behandling, har du ikkje automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I ei av lenkjene til høgre finn du meir informasjon om korleis du kan klage på helse- og omsorgstenester.

Vis meir


24.11.2020

Ledig verv i kontrollkommisjonen

Ledig verv som vara for leder for kontrollkommisjonen for distriktspsykiatrisk senter (DPS) østre Agder


15.10.2020

Koronamillioner til videreutdanning av sykepleiere

Distriktsvennlig 20 studiepoengs videreutdanning for sykepleiere ansatt i kommunene i Agder


09.10.2020

Ledig verv som leder av kontrollkommisjon for distriktspsykiatrisk senter (DPS) i østre Agder.

Ved institusjoner hvor noen er under psykisk helsevern skal det være en kontrollkommisjon, jf. psykisk helsevernloven § 6-1


02.06.2020

Aktivitetstilbud til langtidsboende ved sykehjem og beboere i omsorgsbolig med heldøgns bemanning

Et av tiltakene fra Helsedirektoratet for å motvirke effekten av koronapandemien.

 


11.12.2019

Nytt e- læringsprogram for individuell plan

Helsedirektoratet har lansert et nytt e-læringsprogram om Individuell plan og koordinator


11.12.2019

Rapport fra tilsyn i Vennesla kommune

Fylkesmannen fant at barneverntjenesten ikke overholdt regelverket som gjaldt krav om skriftlig tilbakemelding til offentlige meldere i alle faser jf. barnevernloven § 6-7 a, 3. og 4. ledd.


29.10.2019

Riktigere antibiotokabruk for sykehjem i kommunene ( RASK)

Over hundre sykehjemsleger, sykepleiere og farmasøyter fra 28 av våre 30 kommuner var samlet på Scandic Sørlandet den 23.10. til den første av to samlinger med RASK (riktigere antibiotikabruk for sykehjem i kommunene).


27.09.2019

Tilsyn med spesialisthelsetjenester til pasienter som flyttes grunnet plassmangel

Fylkesmennene gjennomfører i 2019 og 2020 landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenester til pasienter som grunnet plassmangel ved sykehuset flyttes til annen sengepost enn den som har fagspesifikk sykepleiekompetanse på pasientens aktuelle helseproblem.


20.12.2018

Ledig verv som vara for lekmedlem i kontrollkommisjon i Aust-Agder

Fylkesmannen søker vara for lekmedlem i kontrollkommisjonen for distriktspsykiatriske sentre i Aust-Agder.


18.12.2018

Ledig verv for lege i kontrollkommisjonen

Fylkesmannen søker vara for legekyndig medlem i kontrollkommisjonen for psykiatrisk avdeling ved Sørlandet sykehus HF i Arendal.