Førarkort

Alle som skal søkje om førarkort eller fornye førarkortet sitt, må fylle ut ei eigenerklæring om helse på trafikkstasjonen. Eigenerklæringa skal stadfeste at du er frisk nok til å køyre. Dersom du har ein sjukdom eller ein tilstand som kan verke inn på køyreevna, må du i tillegg få helseattest frå legen din. 

Dersom du er i tvil om du kan køyre trygt på grunn av helseproblem eller medisinbruk, har du plikt til å oppsøkje lege. Om ein lege, psykolog eller optikar meiner at du ikkje oppfyller helsekrava for å ha førarkort, skal han eller ho melde frå til Fylkesmannen dersom helsekrava ikkje vil vere oppfylte igjen innan seks månader. Fylkesmannen informerer politiet dersom førarkortet bør tilbakekallast heilt eller delvis. Politiet har også mynde til å gje tilbake føreretten.

Dei som skal ha førarkort i gruppe 2 og 3 må alltid ha helseattest frå lege.

Dispensasjon

Helsekrava til førarkort er tilpassa førarkortdirektivet i EU, og omsynet til trafikktryggleik veg tungt. Dersom fastlegen (eller ein annan lege) konkluderer med at pasienten ikkje fyller helsekrava til førarkort, er det svært vanskeleg å få innvilga ein dispensasjon frå helsekrava. 

Klage

Dersom du har fått avslag på ein søknad om dispensasjon, kan du klage på vedtaket. Fylkesmannen vil da gå gjennom saka på nytt, og vurdere om det er grunnlag for å endre vedtaket. Dersom vi opprettheld vedtaket vårt, sender vi saka vidare til Helseklage for ny behandling.

Vis meir


13.12.2019

Tungbilførere med syn på ett øye kan søke om videreføring av dispensasjon

Videreføring av adgang til å søke dispensasjon for førerkort gruppe 2 og 3 - gjelder for personer med syn på ett øye


11.10.2019

Alder for helseattest er hevet til 80 år

Personer som ikke har helseproblemer, kan nå vente til 80 år med å levere helseattest for å fornye sitt førerkort.


18.10.2018

Vurdering av helsekrav for førerkort ved mistanke om kognitiv svikt

Alderspsykiatrisk enhet ved Sørlandet sykehus Kristiansand inviterer fastlegene i Aust- og Vest-Agder til fagdag 19. oktober 2018. 


05.09.2018

Erfaringer med den nye førerkortforskriften

Etter at ny og endret førerkortforskrift trådte i kraft 01.10.16, er antall søknader om dispensasjon fra helsekravene betraktelig redusert. 


12.12.2017

Diabetes og kjøreseddel

For diabetikere som bruker insulin eller andre legemidler som kan gi hypoglykemi skilles det i førerkortforskriften mellom kjøreseddel for drosje inntil 8 passasjerer og kjøreseddel for buss.


16.11.2017

Varslet endring i førerkortforskriftens helsekrav er nå trådt i kraft

Endringen gjelder først og fremst legemiddelgruppene antipsykotika, antiepileptika og antidepressiva.


25.10.2017

Forslag til endring av førerkortforskriftens helsekrav

Dagens bestemmelser kan gi uheldige utslag for personer med behov for legemidler av typen antipsykotika, antiepileptika og antidepressiva, og der legemiddelet ikke har særlig påvirkning på kjøreevnen.


09.10.2017

Førerkortsaker første halvår 2017

Den nye førerkortforskriften som kom 01.10.16 har ført til halvering av antall saker.


08.05.2017

Førerkortveilederen er oppdatert

Helsedirektoratet har fra 1. mai 2017 presisert helsekravene til førerkort.


11.04.2017

Hasjbruk og førerkort

Risikoen ved kjøring i ruspåvirket tilstand utgjør en av de største utfordringene for trafikksikkerheten på norske veier.