Møter med barnehage- og skolesektoren

Som en del av sin oppdragsløsning arrangerer Fylkesmannen en rekke møter for barnehage og skolesektoren. På denne siden finner du møteoversikt for faste møter og beskrivelser av disse.

Beskrivelser faste møter barnehage og skole

  Formål/hensikt Målgruppe

Fagmøte barnehage

Informasjon og drøfting, regionalt samarbeid om utvikling på barnehageområdet, sikre at intensjonene/oppdragene/tiltakene i "Kompetanse for fremtidens barnehage blir oppnådd. Gjøre lovverk m/forskrifter og rammeplanen kjent og implementert

Barnehagemyndigheten i kommunene
Styrerkonferanse barnehage Fylkesmannens oppdrag med å øke kvaliteten innen barnehagesektoren. Implementering av rammeplan for barnehagens oppgaver og innhold Barnehagestyrere for kommunale og private barnehager
Fagdag barnehageansatte Kompetanseutvikling for ansatte i kommunale og private barnehager på Agder Barnehageansatte i kommunale og private barnehager
BASIL-møtet Kvalitetssikring av og veiledning på barnehagemyndighetenes oppgaver knytter til BASIL-rapporting Barnehagemyndigheten i kommunene
Utdanningsmøtet Informasjon og drøfting, regionalt samarbeid om utvikling på utdanningsfeltet Kommunale og fylkeskommunale skoleeiere, skolefaglig ansvarlige
Analysefestivalen Sette fokus på bruk og analyse av tilgjengelig statistikk Kommunale og fylkeskommunale skoleeiere, skolefaglig ansvarlige
Fylkesmannens oppvekstmøte Regionalt og sektorovergripende samarbeid om fag, kvalitet og kompetanse Ledere i skole, barnehage og barnevern

Kontaktpersonar

Dokument