Krypsivprosjektet på Sørlandet


Høyringsfrist 28. juni 2019 23:59

Fylkesmannen i Agder har mottatt søknad om fjerning av krypsiv og mudring av krypsivbelastet bukt. Frist for høringsuttalelser er 28. juni 2019.

Krypsivprosjektet på Sørlandet har søkt Fylkesmannen i Agder om tillatelse til å fjerne krypsiv på fire lokaliteter i Otra. Det søkes om klipping og eventuell harving/fresing med flytende klipper/bunnbehandler. Mudderet på bunnen skal ikke fjernes. Det søkes i tillegg om tillatelse til å mudre ca. 600 m3 masser i krypsivbelastet bukt ved Dånes (gnr./bnr. 7/3 og 7/4 i Evje og Hornnes kommune). Formålet med mudringen er å tilrettelegge for etablering av småbåthavn. Det skal benyttes sugemudring.

Søknaden med vedlegg kan lastes ned gjennom å følge lenke til høyre på denne siden.

Vi ønsker opplysninger om forhold som kan være av relevans i vurderingen av tiltakets konsekvenser samt om naturkvaliteter som kan bli berørt av tiltaket.

Frist for kommentarer til søknaden er 28.06.2019. Eventuelle merknader sendes til Fylkesmannen i Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal eller til fmagpost@fylkesmannen.no.