Lillesand og Birkenes interkommunale Renovasjonsselskap IKS - søknad om endret tillatelse


Høyringsfrist 07. mars 2017 16:00

Lillesand og Birkenes interkommunale Renovasjonsselskap IKS (LiBiR IKS) søker om endring i tillatelse. Endringen omfatter utvidelse av deponiarealet med 22,5 daa og en årlig ramme på 80 000 tonn avfall til deponi.

Søknaden

LiBiR IKS søker om tillatelse etter forurensningsloven § 18, jf. § 11 til utvidelse av deponiet på Knudremyr med et areal på 22 500 m2. Det nye arealet er planlagt sør for dagens fyllingsfront med høyeste punkt på kotehøyde 80. Dette gir et deponivolum på 400 000 m3.

Ny deponicelle skal fortrinnsvis brukes til å deponere forurenset jord, muddermasser, betong o.l. Det søkes om en årlig ramme på 80 000 tonn avfall til deponi. Omsøkt areal er regulert til avfallsdeponering. Nytt deponiareal skal bygges med tett bunn og sigevannsoppsamling.

Høring

Søknaden legges ut til offentlig ettersyn i perioden 7. feb. – 7. mars 2017. Ta kontakt med Fylkesmannens miljøvernavdeling v/Veronica Skjævestad dersom søknaden ønskes tilsendt.

Eventuelle merknader til søknaden kan sendes til Fylkesmannen i Aust- og Vest- Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal, eller på e-post til fmavpost@fylkesmannen.no innen 7. mars 2017.

Søknaden finner dere i vedlegget, se høyre kolonne under "Dokumenter".