Landbruk og mat

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Fylkesmannen skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Fylkesmannen skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Fylkesmannen støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir

Fant du det du leter etter?

Finner du fram på nettsiden vår? Hvis du ikke har fått svar på spørsmålene dine, vil vi gjerne høre fra deg. Send oss en epost.


21.11.2018

Fylkesnytt fra Vestfold 3/2018

Fylkesmannen i Vestfold er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt hos LMD. I dette nummeret finner du blant annet en artikkel om BU-prisen 2018 i Vestfold som gikk til innovativ bondefamilie.


02.11.2018

Invitasjon til inspirasjonsdag om matglede for eldre

God mat er grunnleggende for god helse og livskvalitet gjennom hele livet. Nå arrangerer landbruks- og matminister Bård Hoksrud seks inspirasjonsdager. Målet er å bidra til flere gode måltider på sykehjem, redusere underernæring hos den eldre befolkningen og gi dem som jobber i eldreomsorgen faglig påfyll.


15.10.2018

Oppmåling av grovfôrlager og telling av fôrdager

Erstatning avlingssvikt: Bøndene må selv måle opp grovfôrlageret i år.  Det skal gjøres så nært opp til innsett av dyra som mulig og etter at fôrhøstingen er avsluttet. For de fleste vil det være i disse dager.

 


11.10.2018

Mer fleksibel praktisering av frister for å søke produksjonstilskudd i 2018

Landbruks-og matdepartementet har besluttet at søknadsfristene for produksjons- og avløsertilskudd skal praktiseres mer fleksibelt i 2018. Dette får betydning for flere grupper av søkere.


09.10.2018

Husk søknad om RMP-tilskudd innen 15. oktober

Vær oppmerksom på at søknadsfristen for tilskudd til regionale miljøtiltak (RMP) er den samme som for produksjonstilskudd, men det må søkes på to ulike søknadsskjemaer.


01.10.2018

Husk søknad om produksjonstilskudd innen 15. oktober

Fagsystemet for søknader om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid åpner i dag, 1. oktober, som også er registreringsdato/telledato. Alle foretak som søker om produksjonstilskudd til arealer og/eller husdyr kan søke om tilskudd i oktober.
Ta kontakt med landbrukskontoret i din kommune hvis du har spørsmål eller trenger hjelp. Vær ute i god tid med å søke!


20.09.2018

Inspirasjonsdager - "Mat- og måltidsglede for eldre"

Regjeringen vil samle og spisse innsatsen knyttet til mat og måltider generelt og for eldre spesielt. Landbruks- og matdepartementet inviterer til seminarer seks steder rundt i landet. Mer informasjon om seminarene, og hvordan man melder seg på finner du i invitasjonsbrev og på Regjeringens nettside under dokumenter og lenker på høyre side.


15.08.2018

Tørkeskader på skogplantefelt

Den tørre, varme sommeren har vært en utfordring for både store og små skogstrær. I tiden som kommer vil det vise seg hvor stort skadeomfanget kan bli i produksjonsskog og i plantefelt.


15.08.2018

Frivillige som måltidsvenner bidrar til økt livskvalitet

Prosjekt «Måltidsvenn» har vært et samarbeid mellom Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold (USHT-V), Fylkesmannens i Vestfold,  hjemmetjenesten i Horten kommune og Nykirke Bygdekvinnelag.


15.08.2018

Nytt system for søkere av tilskudd til sykdomsavløsning

Den 15. august åpnes det nye elektroniske systemet for dem som søker tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel. Søkerne har fram til nå benyttet papirsøknader, men fra nå kan søkerne logge seg inn i Altinn, og sende søknaden her. Det nye systemet er forbedret slik at saksbehandlingen blir redusert med flere uker. Det betyr at søkeren får pengene inn på konto raskere enn før.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel