Landbruk og mat

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Fylkesmannen skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Fylkesmannen skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Fylkesmannen støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


15.08.2018

Tørkeskader på skogplantefelt

Den tørre, varme sommeren har vært en utfordring for både store og små skogstrær. I tiden som kommer vil det vise seg hvor stort skadeomfanget kan bli i produksjonsskog og i plantefelt.


15.08.2018

Frivillige som måltidsvenner bidrar til økt livskvalitet

Prosjekt «Måltidsvenn» har vært et samarbeid mellom Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold (USHT-V), Fylkesmannens i Vestfold,  hjemmetjenesten i Horten kommune og Nykirke Bygdekvinnelag.


15.08.2018

Nytt system for søkere av tilskudd til sykdomsavløsning

Den 15. august åpnes det nye elektroniske systemet for dem som søker tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel. Søkerne har fram til nå benyttet papirsøknader, men fra nå kan søkerne logge seg inn i Altinn, og sende søknaden her. Det nye systemet er forbedret slik at saksbehandlingen blir redusert med flere uker. Det betyr at søkeren får pengene inn på konto raskere enn før.


31.07.2018

Oppdatert informasjon om tilskudd og erstatning avlingssvikt

Det er satt inn ekstraordinære tiltak i sommer. Noen spørsmål er ennå ikke endelig avklart, men det meste er på plass. Vi vil prøve å gi en oversikt over de mest aktuelle tiltakene.


26.06.2018

Ny informasjon – Tørkeskade i korn – arealtilskudd og erstatning

Produsenter som kan dokumentere at forsommertørken har ødelagt kornåkre har rett til både arealtilskudd for korn og erstatning for avlingssvikt i kornproduksjon.


20.06.2018

Høring – Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vestfold – Forslag om endring av grunnvilkår

Fylkesmannen i Vestfold sender på høring et forslag om endring av forskrift 17. juni 2015 nr. 641 om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket, Vestfold § §§ 3 og 12. Forslaget går ut på å oppheve grunnvilkårene i forskriften § 3 annet og tredje ledd om kravet til gjødslingsplan og kravene til føring og oppbevaring av plantevernjournal og plantevernregister. I tillegg foreslås det gjøre endringer i forskriften § 12 om avkorting ved regelverksbrudd som henviser til forskriften § 3 annet og tredje ledd.


08.06.2018

Erstatning avlingssvikt

Tørke har allerede redusert avlingspotensialet på store arealer i fylket. Dessverre ser erstatningsordningen for klimabetinget avlingssvikt ut til å bli aktuell for svært mange i år.


04.06.2018

Skogplanting i tørketida

Tørke og varme er en utfordring for planting av ny skog etter hogst. Skognæringen og forskere gir råd.


29.05.2018

Snøbrekk - skader på skogen

Vinteren 2018 kom det mye snø, og mange skogeiere i Vestfold og andre fylker i Sør-Norge ble rammet av topp- og stammebrekk som følge av tung snø i kombinasjon med temperatursvingninger og vind.


27.04.2018

Gode resultater for Vestfoldskogbruket i 2017

Stabil høy avvirkning, høy planteaktivitet og økning i areal ungskogpleie preger året som har gått, og legger føringer for virksomheten i skogen i 2018.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel