Representant for einsleg mindreårig asylsøkjar

Ein representant er ein juridisk erstattar for foreldra. Ein representant har ikkje dagleg omsorg for barnet, men skal sikre dei juridiske interessene til den mindreårige og andre forhold som ligg til foreldreansvaret. Representanten skal hjelpe den mindreårige i samband med asylsaka, og skal til dømes vere til stades i samtalar med utlendingsstyresmaktene.

Representanten skal sikre at

  • alle vedtak som blir gjort, er til barnets beste, og eventuelt klage på vegner av barnet
  • barnet blir hørt
  • barnet får høveleg omsorg, bustad, utdanning, språkleg støtte og helsestell

Barnets behov

Barnet treng ein vaksen han eller ho kan vere trygg på, og som sikrar dei spesielle behova barnet har. Det er viktig at representanten har god kunnskap om det norske samfunnet, norsk språk og at han eller ho kan orientere seg i det offentlege systemet. Vervet krev at du er et medmenneske, samtidig som du skal sikre at rettane til barnet blir oppfylte. Fylkesmannen vurderer om du tilfredsstiller krava til å bli representant, og tilbyr også nødvendig opplæring og rettleiing.