Tilsyn

Fylkesmannen fører tilsyn og kontroll med at ulike statlige, kommunale og private virksomheter innfrir krav som fremgår av lovverket. Tilsyn skal bidra til å sikre kvalitet og forsvarlighet i tjenestene.

Ny tilsynskalender

Fra 2020 skal fylkesmennene og andre statlige tilsynsmyndigheter ta i bruk en felles nasjonal tilsynskalender i forbindelse med sitt tilsyn med kommuner og fylkeskommuner. Til høyre finner du lenke til felles tilsynskalender. Her kan statlige tilsynsetater legge inn planlagte tilsyn/kontroller og tilsynsrapporter.  

Mange tilsyn utsettes pga. spredningen av koronavirus

På grunn av situasjonen med spredning av koronavirus, vil en rekke planlagt tilsyn måtte flyttes i tid. I første omgang vil Fylkesmannen i Trøndelag fram til påske ikke gjennomføre planlagte tilsyn med kommunene som innebærer fysisk oppmøte, men det kan også bli aktuelt å flytte eller avlyse flere tilsyn. Vi vil komme tilbake med mer informasjon. 

Andre nettsider der tilsynsrapporter legges ut

Rapporter etter tilsyn med virksomheter med utslippstillatelse etter forurensningsloven finner du på Norske utslipp: www.norskeutslipp.no

Rapporter etter tilsyn med barnevern-, sosial- og helsetjenestene i hele landet legges ut på www.helsetilsynet.no

Samordning av tilsyn

Kommuneloven gir fylkesmannen i oppgave å samordne statlige tilsyn rettet mot kommunesektoren. Hensikten med samordningen er at tilsynsvirksomheten skal være mest mulig rasjonell, effektiv og fremme læring hos kommunene. Dette innebærer både samordning av tilsynsvirksomheten til fylkesmannen og andre statlige tilsynsmyndigheter, samt samordning mot kontrollvirksomheten som kommunene selv driver (kommunal egenkontroll). Rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner av kommunal virksomhet legges ut på forvaltningsrevisjonsregisteret.