Utlysning av tilskuddsmidler - Klima- og miljøprogrammet 2019

Klima- og miljøprogrammet skal bidra til å oppnå landbrukspolitikkens mål innen klima og miljø gjennom å gi tilskudd til utredningsprosjekter og informasjonstiltak.

Tema som faller inn under programmet:

  • Klimatilpasning

  • Klimagassutslipp og karbonbinding

  • Naturmangfold og kulturminner i kulturlandskapet

  • Forurensning til vann, jord og luft

Tilskuddsordningen forvaltes av Fylkesmannen, og det er fastsatt egne retningslinjer for den.

Ved tildelingen vil vi prioritere prosjekter/tiltak som fokuserer på:

  • Stimulere til utprøving av nye tiltak og kunnskap knyttet til redusert avrenning fra landbruket knyttet opp mot vannforvaltningsarbeidet

  • Kunnskap om miljø og presisjonsutstyr for å redusere fare for avrenning og klimautslipp ved bruk av gjødsel og plantevern

  • Økt fokus og kompetanseformidling om drenering

  • Klimatiltak og tilpasninger i et endra klima

  • Kunnskap og informasjonsarbeid knyttet til klimagassreduksjon fra landbruket

  • Biologisk mangfold og kulturminner

Prosjekter innen klima og vannforvaltning vil bli prioritert.

 

Merk at det er nye rutiner for å sende inn søknad. Søknader skal leveres i Agros (innlogging via Altinn).

Søknadsskjema kommer du til ved å klikke på linken under:

Søknad om klima og miljømidler

Se mer om hvordan levere søknad på:

 Landbruksdirektoratet - utviklingsprosjekter

Dersom det etter søknadsomgangen er midler igjen i potten, kan det bli aktuelt med en ekstra søknadsomgang med søknadsfrist 15. september 2019.

For prosjekter av nasjonal karaktertildeler Landbruksdirektoratet midler med søknadsfrist om høsten. Dette gjelder selv om prosjekter er lokale eller regionale, men spørsmål som har nasjonal overføringsverdi blir belyst.

 

Søknadsfrist:
15.02.2019 23:59:00
Målgruppe:
næringsutøvere, rådgivere, forvaltning og allmenheten.
Ansvarleg:
Landbruksavdelingen

Kontaktpersonar