Kommunalt rusarbeid

Tilskuddet skal bidra til varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusmiddelproblemer.

Det er et prioritert mål for regjeringen å styrke bruker- og pårørendeperspektivet i tjenestene.

Medarbeidere med brukererfaring eller erfaringskonsulenter kan ansettes gjennom ordningen.

Tilskuddsordningen fikk i 2017 ny innretning, og det legges til rette for en mer systematisk kapasitetsbygging enn tidligere, og en tidsbegrenset tilskuddsperiode på inntil fire år med en årlig reduksjon av tilskuddsbeløpet.

Nærmere informasjon finnes i regelverket og tildelingskriteriene.

Det skal søkes og rapporteres i samme elektroniske skjema med søknadsfrist 8.mars.

Det skal også sendes inn økonomierklæringsskjema knyttet til tidligere års mottatte tilskudd, frist 8.mars, til fmtlpost@fylkesmannen.no

Øvrige skjemaer og opplysninger finner dere på hjemmesiden til Helsedirektoratet her:https://helsedirektoratet.no/tilskudd/kommunalt-rusarbeid#mål-for-ordningen

Søknadsfrist:
08.03.2019 00:00:00
Målgruppe:
Mennesker med rusrelaterte problemer
Ansvarleg:
Fylkesmannen
Kven kan søkje:
Kommunene
Rapporteringsfrist:
08.03.2019 00:00:00