Vern av Urvatnet-Litlbumyran naturreservat

Ved kongelig resolusjon av 15. mars 2019 er Urvatnet-Litjbumyran naturreservat opprettet som en utvidelse og sammenslåing av de tidligere naturreservatene Urvatnet og Litlbumyran i Meldal kommune. Statskog SF er grunneier.

Hovedkvalitetene ved området er gammel gran- og furuskog, bekkekløft langs Trivja, rike skogtyper og et verdifullt våtmarksområde med et rikt fugleliv. Med denne utvidelsen er dette blitt et stort vernet skog- og våtmarksområde med store opplevelseskvaliteter.