Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Skogvern – opprettelse av naturreservat

Regjeringen har i dag vernet 29 skogområder i elleve fylker. I Trøndelag ble to områder vernet. Vernevedtaket er et nytt skritt mot målet om vern av 10 prosent av skogarealet. 

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 21.06.2019

Her i fylket er det Finntjønndalen i Grong kommune og Kvennskora i Meråker kommune som nå er opprettet som naturreservat. 

Kvennskora er frivillig tilbud fra grunneier, mens Finntjønndalen ligger på Statskog SF.

Områdene inneholder bl.a. skog- og naturtyper som høgstaudeskog, bekkekløft, samt innslag av kalkskog, sumpskog og slåttemark.

Bestemmelser

I områdene vil tekniske inngrep og tiltak som hytter, veger, skogbruk, energianlegg (vannkraft, vindkraft), mv. ikke være tillatt. Friluftsliv, jakt, fiske og beiting er tillatt. Ivaretakelse av det samiske naturgrunnlaget inngår i verneformålet.

Erstatning

Erstatning er avtalt privat grunneier, og utbetales kort tid etter vernevedtaket. Andre erstatningskrav må fremmes til Fylkesmannen, med frist 21. oktober 2019.

Forvaltning

Miljødirektoratet bestemmer hvem som blir forvaltningsmyndighet for de nye områdene. Kommunene vil få tilbud om å bli forvaltningsmyndighet. Inntil videre vil Fylkesmannen være forvaltningsmyndighet for nye områder. Det skal lages en forvaltningsplan for områdene. Forvaltningsplanen skal både være et praktisk hjelpemiddel for å ivareta verneformålet og gi forutsigelighet for brukerne.

Forvaltningsplanen utarbeides innfor rammene av verneforskriften. Det kunngjøres oppstart av forvaltningsplanlegging, jf. forskriftenes § 10.

Innspill til forvaltningsplanleggingen sendes fylkesmannen innen 14. oktober 2019.