Oppstart forvaltningsplanarbeid - Innherred ferskvannssystem

Hammervatnet naturreservat.
Hammervatnet naturreservat. (Foto: Hilde Ely-Aastrup, Fylkesmannen i Trøndelag)

Fylkesmannen melder oppstart av forvaltningsplanarbeid for Hammervatnet naturreservat, Lundselvoset naturreservat og Lyngås-Lysgård fuglefredningsområde. Verneområdene utgjør Ramsar-området Innherred ferskvannssystem.

Bakgrunn

Lyngås-Lysgård fuglefredningsområde og Lundselvoset naturreservat ligger i Verdal kommune på østsiden av Leksdalsvatnet. Hammervatnet naturreservat ligger i østenden av Hammervatnet på Åsen i Levanger kommune. Disse områdene ble vernet ved kongelig resolusjon 14. desember 1984. Formålet med Hammervatnet naturreservat og Lundselvoset naturreservat er å bevare viktige våtmarksområder med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til områdene. Formålet med Lyngås-Lysgård fuglefredningsområde er å bevare det rike fuglelivet og fuglenes livsmiljø, særlig i forbindelse med trekket vår og høst.

Lyngås-Lysgård fuglefredningsområde, Lundselvoset naturreservat og Hammervatnet naturreservat fikk Ramsar-status i 2013, og utgjør Ramsar-området Innherred våtmarkssystem. Ramsar-statusen gir området anerkjennelse som et internasjonalt viktig våtmarksområde. Den gjør også at Norge er internasjonalt forpliktet til å ta vare områdets økologiske funksjon.

Formål og rammer for arbeidet

Det vil bli utarbeidet egne forvaltningsplaner for hvert enkelt verneområde. Forvaltningsplanen skal fungere som et praktisk hjelpemiddel og bidra til å sikre en helhetlig forvaltning av verneområdet. Den skal gi konkrete retningslinjer og en tiltaksplan for informasjon, skjøtsel og tilrettelegging. Formålet med planen er å opprettholde og fremme verneformålet. Videre skal forvaltningsplanen avklare forholdet til andre interesser i området. Den er ikke et juridisk bindende dokument, da det er bestemmelsene i verneforskriften som gjelder for verneområdet.

Planprosess

Vi ønsker innspill på temaer og brukerinteresser som bør gjennomgås i planarbeidet. Eventuelle innspill til oppstart av forvaltningsplanarbeidet sendes Fylkesmannen i Trøndelag innen 23. april 2019. Senere i prosessen vil utkast til forvaltningsplaner vil bli lagt ut på offentlig høring.

I forbindelse med oppstarten av forvaltningsplanarbeidet inviteres det til åpne møter hvor vi vil diskutere rammene for planarbeidet og temaer som vil inngå i forvaltningsplanene.

Tid og sted for oppstartsmøter:

Hammervatnet naturreservat:

Tid: Torsdag 4.april kl. 18:00 – 20:00

Sted: Åsen barne- og ungdomsskole

Lundselvoset naturreservat og Lyngås-Lysgård fuglefredningsområde:

Tid: Tirsdag 9. april 2019 kl. 18:00 – 20:00

Sted: kommunestyresalen, Verdal Rådhus

 

For mer informasjon, ta kontakt med følgende kontaktpersoner:

Hammervatnet naturreservat:

Hilde Ely-Aastrup, fmtlhel@fylkesmannen.no, tlf: 74 16 80 74

Lundselvoset naturreservat og Lyngås-Lysgård fuglefredningsområde:

Marie Uhlen Maurset, fmtlmum@fylkesmannen.no, tlf: 74 16 80 65

 

Innspill eller kommentarer til oppstartsmeldingen eller forvaltningsplanprosessen kan sendes til kontaktpersonene per e-post, eller til Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, eller på e-post til postmottak: fmtlpost@fylkesmannen.no.