Høring om skogvern

Boreal regnskog i Storvatnet, Namdalseid.
Boreal regnskog i Storvatnet, Namdalseid.

Fylkesmannen sender forslag om vern av skogområder på høring. I alt foreslås elleve nye områder, samt utvidelse av sju eksisterende naturreservat.

Områdene er tilbud fra de private grunneierne. I tillegg er det to områder på Statskog SF. Allskog har vært de private grunneiernes representant.

Områdene omfatter blant annet skogtyper som boreal regnskog, kalkskog, sumpskog, høgstaudeskog, flommarkskog, gammel furuskog, noe almeskog, samt bekkekløfter/elvedaler. Områdene tilfredsstiller kriterier i skogvernet og etter naturmangfoldloven.

Områdene er

 

Område

Kommune

Mefosselva

Flatanger

Honnavasslia, utvidelse

Flatanger

Storvatnet

Namdalseid

Hjartvikfjellet

Namdalseid

Gøllaustjønna-Langdalen

Namdalseid

Husåstjønnbekken

Namdalseid

Mariafjellet, utvidelse

Lierne

Skavlan

Snåsa/Snåase

Skruddudalen

Indre Fosen

Raukamlia

Indre Fosen

Sjettenberglia, utvidelse

Indre Fosen

Finnsåsmarka, utvidelse

Snåsa/Snåase

Vuddudalen

Levanger

Vargøylia

Indre Fosen

Trongstadlia

Åfjord

Henfallet, utvidelse

Tydal

Stavåa, utvidelse

Rennebu

Storvika, utvidelse

Selbu

Kart over områdene

 

Frivillig vern betinger at det er enighet mellom de private grunneierne og staten om areal, erstatning og forskrift.

Forslaget til nye verneområder og utvidelser av eksisterende områder utgjør i alt 39867 dekar, hvorav 23695 da er skogareal. Dette tilsvarer 0,14 % av skogarealet i fylket.

Eventuell uttalelse sendes Fylkesmannen innen 11. juni 2019, med adresse postboks 2600, 7734 Steinkjer eller epost: fmtlpost@fylkesmannen.no