Frivillig skogvern – Fylkesmannens oppsummering og tilrådning

Fylkesmannen har nå oversendt sin oppsummering og tilrådning for frivillig skogvern 2018 til
Miljødirektoratet.

Områdene var på høring i perioden 4. april – 11. juni.  Det er oppsummert og tilrådd for 18 områder, mens tilrådning for områdene Tjuvdalen i Verdal, Kvernskora i Meråker og Hildremsvatnet i Bjugn ikke er ferdig behandlet og ettersendes.

Tilrådning er oversendt for følgende områder:

1. Renselelva naturreservat/Raentserenjohke eatnemedavje, Røyrvik kommune
2. Homstad naturreservat, Overhalla kommune
3. Lyngberg, utvidelse av Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa kommune
4. Ålnestangen og Tynestangen naturreservat, Snåsa kommune
5. Vegsetlia naturreservat, Snåsa kommune
6. Ledangsvalen naturreservat, Namdalseid kommune
7. Honnavasslia naturreservat, Flatanger kommune
8. Svartberget naturreservat, Namdalseid kommune
9. Olknuten, utvidelse av Kvamsfjellet naturreservat, Steinkjer kommune
10. Kringsåsen naturreservat, Stjørdal kommune
11. Nordelva naturreservat, utvidelse, Bjugn kommune
12. Storlidalen naturreservat, Indre Fosen kommune
13. Berga naturreservat, Indre Fosen kommune
14. Kongsliin naturreservat, Klæbu kommune
15. Stavåa naturreservat, Rennebu kommune
16. Svarttjønnåsen naturreservat, utvidelse av Gullaugtjønnberga naturreservat, Melhus kommune
17. Urvatnet- Litjbumyran naturreservat, utvidelser og sammenføyning, Meldal kommune 18. Gråura naturreservat, utvidelse, Oppdal kommune

Det er også supplerende tilrådninger for to områder fra 2017, Røsheia i Inderøy og Finnsåsmarka i Snåsa.

Dette er, med ett unntak, områder som grunneierne har fremmet frivillige tilbud om. Dette ut fra prinsippet om enighet med tilbyder om areal, forskrifter og erstatning. Forslaget om utvidelse  av Urvatnet-Litjbumyran ligger på Statskog.

Områdene tilfredsstiller kriterier både etter naturmangfoldloven og i skogvernet.

Etter høringsrunden og i forhold til oppstartmeldinga foreslås en del tilpasninger i areal (reduksjoner) og i forskriftene. Fylkesmannen har i den sammenheng også takket nei til tilbud eller deler av tilbud om verneareal.

Den videre saksgangen er at Miljødirektoratet oversender sin innstilling til Klima- og miljødepartementet.